Netherlands

Making the future work for everyone

We willen allemaal vooruit. Op persoonlijk vlak, zakelijk of met de maatschappij als geheel. We willen groeien, leren en worden wie we kunnen zijn. Maar, waar we ook naartoe willen, vooruitgang is keihard werken! Het vereist doorzettingsvermogen en een flinke dosis lef om het anders te durven doen.


Daarom is Adecco Group Nederland voortdurend in beweging. Werk is het middel, vooruitgang is ons doel. Dat geldt voor onze klanten en kandidaten, maar zeker ook voor onszelf! Voor onze labels en voor onze collega’s. Door mensen aan de juiste banen te helpen en banen aan de juiste mensen, dragen wij bij aan de persoonlijke groei van talentvolle mensen én aan de ontwikkeling van bedrijven en instanties. Dat doen we met passie, energie en met oprechte interesse in de mensen met wie we werken.


Ons uitgebreide, internationale netwerk biedt ons een schat aan ervaring en kennis, waarmee we zowel klanten als professionals optimaal ondersteunen en adviseren. We bieden toegang tot een laagdrempelige kennisorganisatie waarin iedereen wordt betrokken en voortdurend wordt uitgedaagd om vooruit te kijken, aan te pakken en te ondernemen, ervaringen te delen en te blijven leren.


Naast het bieden van het allerbeste voor onze klanten en kandidaten steken we ons enthousiasme ook in maatschappelijke projecten als CEO for One Month en Win4Youth en we bieden als sponsor van de KNVB uitdagende stages in de voetbalwereld. Het is deze tomeloze energie en gedreven mentaliteit die Adecco Group Nederland maken tot een Great Place To Work.


Work the Change is samen werken aan vooruitgang. Want positieve verandering komt alleen tot stand wanneer we allemaal dezelfde kant op bewegen. Dat doen we met onze gedreven mensen en de breedte die we bieden met onze labels – Adecco, Ajilon, Badenoch + Clark, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon en Spring Professional. Samen brengen we de verandering teweeg die we zelf graag zien, op elk niveau en op ieder moment in een carrière. Voor Nederland, voor onze klanten en kandidaten, voor jou! Werk is het middel, vooruitgang is ons doel.


Work the Change!


-


We all want to progress. At a personal level, in business and in society as a whole. We want to grow, learn and fulfil our potential. No matter what our goals are, however, progress means a lot of hard work! It requires perseverance and a healthy desire to dare to do things differently.


That is why Adecco Group Nederland is constantly on the move. Work is the means, progress is our goal. That applies to our clients and candidates, but certainly to ourselves as well! It applies to our labels and to our colleagues. By helping people to find the right jobs, and by linking jobs to the right people, we can contribute to the personal growth of talented people, and to the development of companies and organisations. We do so with passion, energy and a genuine interest in the people we work with.


Our extensive, international network offers us a wealth of experience and knowledge which we can use to provide optimal support and advice to both clients and professionals. What we offer is access to a low-threshold knowledge organisation in which everyone is involved and continually challenged to look ahead, get stuck in and do business, share experiences and keep learning.


Besides offering the very best to our clients and candidates, we also channel our enthusiasm into social projects like CEO for One Month and Win4Youth and, as a sponsor of the Royal Netherlands Football Association (KNVB), we arrange challenging training opportunities in the world of football. It is this boundless energy and driven mentality which has made Adecco Group Nederland a Great Place To Work.


Work the Change means working on progress together. After all, positive change only comes about if we are all moving in the same direction. We can achieve this thanks to our highly motivated employees and the scope we offer with our labels – Adecco, Ajilon, Badenoch + Clark, Lee Hecht Harrison, Modis, Pontoon and Spring Professional. Together we can bring about the change that we ourselves want to see, at every level and at any point in a career. For the Netherlands, for our clients and candidates and for you! Work is the means, progress is our goal.


Work the Change!