PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KANDIDÁTA

První zveřejnění: leden 2022

Vítejte ve skupině Adecco, předním světovém partnerovi v oblasti HR řešení. Každý den poskytujeme více než 700 000 lidí trvalé a flexibilní zaměstnání. S více než 34 000 zaměstnanci napříč 60 zeměmi měníme svět práce jedno pracovní místo po druhém. 

Tato webová stránka je naším globálním systémem sledování uchazečů ("Webová stránka"), který umožňuje náborový proces skupiny Adecco na interní pozice po celém světě a nabízí Vám možnost ucházet se o jakoukoli pozici v dané obchodní jednotce, zemi a / nebo subjektu. 

Jako kandidát můžete vyhledávat a ucházet se o jakoukoli práci dostupnou v organizaci nebo si také můžete vytvořit vlastní profil a nastavit si preference pro budoucí pozice, které budou vyhovovat Vašim požadavkům.

Webová stránka je provozována společností Adecco Group AG, registrovanou podle švýcarského právního řádu se sídlem na adrese Bellerivestrasse 30, 8008 Curych, Švýcarsko. Webová stránka je provozována jako globální stránka pro skupinu Adecco a je přístupná všem jejím členům po celém světě.

Skupina Adecco se zavazuje chránit a respektovat Vaše soukromí. Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů Kandidáta ("Prohlášení") popisuje Vaše práva na ochranu osobních údajů ve vztahu k informacím o Vás, které zpracováváme, jakož i kroky, které podnikáme k ochraně Vašeho soukromí. Víme, že tot Prohlášení je obsáhlejší, přesto si ho ale prosím pozorně přečtěte. Níže je uveden rejstřík, takže pokud chcete, můžete přejít přímo do příslušných sekcí. 

V závislosti na zemi a značce, prostřednictvím které přistupujete na Webové stránky, bude příslušný subjekt skupiny Adecco správcem Vašich Osobních údajů. V některých případech může být správcem Vašich Osobních údajů i více než jeden subjekt skupiny Adecco.

Rejstřík

Pojmy používané v Prohlášení

 

Jaké Osobní údaje shromažďujeme a používáme?

 

Proč používáme Vaše Osobní údaje?

 

Na jakém základě používáme Vaše Osobní údaje?

 

Musíte nám poskytnout své Osobní údaje?

 

Automatizované zpracovávání informací

 

Doba uchovávání Vašich Osobních údajů

 

Podmínky při přihlašování přes LinkedIn

 

Předávání Vašich Osobních údajů třetím stranám

 

Přenos Vašich Osobních údajů mimo Evropskou unii

 

Jaká jsou Vaše práva?

 

Zasílání marketingových sdělení

 

Zabezpečení dat při používání Systémů Adecco

 

Jak nás můžete kontaktovat?

 

Změny Prohlášení

Pojmy používané v Prohlášení

Hned na úvod je třeba vyjasnit, jaká slova a v kterém kontextu v tomto Prohlášení používáme.

Může se to zdát zřejmé, ale v tomto Prohlášení budete označováni jako "Kandidát" nebo "Uchazeč".

Když mluvíme o "nás", nebo o "Společnosti", máme namysli společnost Adecco Group AG. Sídlíme na adrese Bellerivestrasse 30, 8008 Curych, Švýcarsko. Společnost je součástí skupiny Adecco Group, největšího poskytovatele HR služeb na světě. Prostřednictvím našich společností a obchodních linií poskytuje skupina Adecco několik služeb v oblasti lidských zdrojů jako je personální obsazování, dočasné přidělení, mzdové služby, nábor a výběr, testovací řešení, kariérní změny, rozvoj talentů, školení a vzdělávání, outplacement a mezinárodní mobilita.

Na závěr je třeba konstatovat, že toto Prohlášení je prohlášením o informacích a lidech. Zahrnuje fakta a názory o Vás, ale také Vaše názory a postoje, které zastáváte (například "Jsem fotbalový fanoušek"). Nejedná se o informace o Společnosti (i když se někdy tyto informace překrývají).  Tento typ informací se někdy nazývá "Osobní údaje" nebo "Osobní identifikační informace". V tomto prohlášení používáme pojem "Osobní údaje".

Jaké Osobní údaje shromažďujemea používáme? 

Osobní údaje, které naše Společnost obvykle shromažďuje, zahrnují (mimo jiné):

 • uživatelské jméno a heslo (přihlašovací údaje) podle Vaší volby (povinná pole pro účast ve výběrovém řízení);

 • Vaše jméno, datum a místo narození, kontaktní údaje a kvalifikaci (vzdělání, školení a stáže), dokumenty dokládající Vaši totožnost a oprávnění k práci a jakékoli další informace, které jste uvedli ve svém životopisu;

 • přihlásíte-li se na webové stránky pomocí svého účtu LinkedIn nebo jiného účtu sociálních sítí: údaje z Vašeho profilu;

 • pokud nás kontaktujete, budeme uchovávat záznamy o této korespondenci;

 • zpětnou vazbu od našich zaměstnanců a třetích stran; kde poskytujete zpětnou vazbu ostatním; v některých případech budeme kontaktovat Vašeho bývalého zaměstnavatele, abychom zkontrolovali Vaši odbornou praxi (to bude záviset na pracovní pozici nebo určitých specifických požadavcích); jakákoli kontrola referencí bude v souladu s platnými právními předpisy a omezí se na informace, které mají přímou souvislost s otevřenou pracovní pozicí nebo souvisejícími dovednostmi, které mají být hodnoceny;

 • Vi zpětnou vazbu o nás a našich službách prostřednictvím našich průzkumů spokojenosti;

 • shromažďujeme také Osobní údaje o Vašich návštěvách webových stránek, včetně (ale nejen) Vaší IP adresy, prohlížeče, časového označení, polohy, údajů o poloze, a o dalších údajích a zdrojích, ke kterým přistupujete. Tyto informace Vám v budoucnu usnadní návštěvu webových stránek. Díky tomu Vám například můžeme nabízet pracovní místa, která jsou zpracovávána pobočkami v lokalitě, kde jste byli, když jste nás kontaktovali;

 • fotografie a videa z Vaší účasti na videopohovoru nebo školení nebo podobných zasedáních (na zasedání budete mít možnost požádat, abyste nebyli natáčeni nebo fotografováni);

 • Rádi bychom Vás také informovali, že společnost Adecco provede v rámci výběrového řízení veškerá nezbytná hodnocení, která mohou vyžadovat zpracování předložených údajů, a že výsledky hodnocení zahrne do své náborové databáze jako součást výběrového řízení. 

 • Zároveň Vás informujeme, že v rámci výběrového řízení může náborový subjekt konzultovat podrobnosti o Vašem veřejném profilu na sociálních médiích (Facebook, Twitter, LinkedIn atd.) a další veřejné informace a záznamy, a to výhradně za účelem zjištění a posouzení Vašich zkušeností a odborných dovedností a zjistit, zda je Váš profil v souladu s kulturou a hodnotami společnosti Adecco.

 • budeme také ukládat soubory cookie, tak, jak je blíže specifikováno v našich Zásadách používání cookies.

 

Citlivé Osobní údaje. Při návštěvě Webové stránky nebo interakci s ní nemusíte odesílat údaje, které mohou být považovány za citlivé. V některých případech Vás však o určité citlivé Osobní údaje, jako jsou podrobnosti o jakémkoli zdravotním postižení nebo o ubytování, které pro Vás možná budeme muset na pracovišti zajistit, nebo údaje týkající se Vašeho pohlaví, rasy nebo etnického původu, můžeme požádat, ale pouze v případech, kdy nám to povoluje zákon. Pokud se rozhodnete poskytnout nám citlivé Osobní údaje, budeme s nimi zacházet v souladu s postupy uvedenými v tomto Prohlášení nebo na Webové stránce

Proč používáme Vaše Osobní údaje?

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme: 

 1. abychom Vám poskytli služby, které od nás očekáváte, jako je nalezení vhodných pracovních míst / úkolů, o které se můžete ucházet, pomoc s odbornou přípravou nebo usnadnění procesu podávání žádostí o zaměstnání / úkoly.  To zahrnuje zaslání Vašeho životopisu potenciálním zaměstnávajícím subjektům skupiny Adecco k posouzení a informování o budoucích pracovních příležitostech e-mailem, telefonicky, poštou a / nebo jinými komunikačními metodami;
 2. k dalšímu vývoji, testování a vylepšování našich webových stránek nebo jiných stávajících nebo nových systémů/procesů, které Vám budou lépe sloužit; k tomu dochází v souvislosti s novými informačními systémy a procesy, takže informace o Vás budou použity při testování nových informačních systémů a procesů, u nichž fiktivní údaje nemohou plně replikovat provoz daného informačního systému; 
 3. z důvodu realizace studií a statistického a analytického výzkumu, například porovnávání efektivity našeho umístění kandidátů mezi různými podnikatelskými sektory a geografickými oblastmi a snaha o identifikaci faktorů, které mohou ovlivnit jakékoli rozdíly, které identifikujeme;
 4. za účelem předávání údajů třetím stranám (viz níže);
 5. v případě potřeby ke splnění jakékoli právní povinnosti; a
 6. Vaše údaje budeme také zpracovávat za účelem: 
  1. podpory bezpečnosti a ochrany osob, prostor, systémů a majetku;

  2. sledování dodržování interních politik a postupů;

  3. správy komunikačních a jiných systémů používaných skupinou Adecco (včetně interních databází kontaktů);

  4. vyšetřování a řešení incidentů a stížností;

  5. interních sdělení o proběhlých školeních a jejich obsahu (v případě fotografií nebo videí ze školení), k nabízení podobných relací interně i externě třetím stranám. V takovém případě Vás požádáme o výslovný souhlas; a 

  6. účasti na jakémkoliv potenciálním nebo skutečném nákupu nebo prodeje podniku/společnosti nebo jejich částí, kterého si kterýkoli člen skupiny Adecco přeje se zúčastnit. 

Na jakém základě používáme Vaše Osobní údaje?

Informace, které o Vás uchováváme, smíme ze zákona zpracovávat pouze na základě zákonných důvodů

Právními důvody mohou být:

   1. Plnění smlouvy nebo kroky před uzavřením smlouvy

 

Pokud již pracujete se společností Adecco nebo se k tomu teprve chystáte, zpracování Osobních údajů pro všechny výše zmíněné účely je založeno na zákonných důvodech zpracování, jako je plnění smlouvy nebo její uzavírání (účely 1, 6 výše). Těmito službami mohou být například poskytování vhodných pracovních míst, o které se můžete ucházet, nebo asistence a pomoc s odbornou přípravou a s procesem podávání žádostí.

  2. Dodržování zákonných povinností 

Někdy je zpracování Osobních údajů nezbytné pro splnění zákonných nebo regulačních povinností (účel 5 výše). Orgány veřejné moci, jako jsou daňové, finanční nebo orgány dohlížející na ochranu osobních údajů, si od nás mohou vyžádat Osobní údaje a poskytnout nám zákonný důvod ke zveřejnění informací o Vás (např. prevence nebo odhalení trestného činu). Za těchto okolností jsme ze zákona nuceni poskytnout úřadům Vaše Osobní údaje.

  3. Naplnění našeho oprávněného zájmu 

Zpracování je nezbytné v oprávněných zájmech skupiny Adecco při výkonu základních práv skupiny a jejích zaměstnanců na podnikání způsobem, který nepřiměřeně neovlivňuje Vaše zájmy nebo základní práva a svobody (účely 1,3-5,6 výše). To znamená, že pokud je zpracování nezbytné pro oprávněné zájmy skupiny Adecco, vyvažujeme Vaše zájmy a základní práva a svobody a náš oprávněný zájem na zpracování. Tím je zajištěno, že údaje nezpracováváme způsobem, kdy by Váš zájem a základní práva převažovaly nad naším zájmem na takovém zpracování.

  4. Souhlas

Vaše Osobní údaje budeme z jiných než výše uvedených důvodů zpracovávat pouze s Vaším souhlasem, např. přihlášením k odběru upozornění na nové pracovní nabídky. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tak, že nás kontaktujete na globalprivacy@adeccogroup.com nebo podáte žádost prostřednictvím našeho webového formuláře na tomto odkazu.

Musíte nám poskytnout své Osobní údaje?

Nejste povinni nám poskytnout své Osobní údaje, ale nebylo by možné s Vámi spolupracovat nebo Vám poskytovat naše služby, pokud byste nám neposkytl/a požadované minimum.  Bez poskytnutí Vašich Osobních údajů může také omezit služby, které Vám můžeme poskytnout, pokud se v některých případech rozhodnete poskytnout nám jen omezené Osobní údaje. 

Automatizované zpracovává informací

Neprovádíme žádná automatizovaná rozhodnutí založená pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má vůči Vám právní účinky nebo se Vás podobně významně dotýká.

Doba uchovávání Vich Osobních údajů

Společnost bude obvykle uchovávat Vaše Osobní údaje po dobu až 2 let od data registrace či po poslední aktualizaci Vašeho profilu, což ale závisí na Vaší poloze; viz příslušná doba uchovávání údajů zde. Pokud se Vám podaří najít u nás práci, budeme muset Vaše Osobní údaje uchovávat po delší dobu, abychom splnili naše průběžné zákonné a smluvní povinnosti. Obecně uchováváme Vaše Osobní údaje týkající se daní, pracovních smluv a jakýchkoli finančních informací (včetně údajů o mzdách a údajů týkajících se mezd atd.) po dobu 7 let po skončení Vašeho zaměstnání a další Osobní údaje po dobu 2 let.

Podmínky při přihlašování přes LinkedIn

Nabízíme Vám také možnost ucházet se o danou pozici pomocí LinkedIn. Pokud tak učiníte, budete přesměrováni na web LinkedIn ("web třetí strany"), který má své vlastní podmínky týkající se ochrany osobních údajů, souborů cookie a používání platformy ("podmínky"). Doporučujeme, abyste si pro více informací zkontrolovali podmínky společnosti LinkedIn. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za webové stránky třetích stran, které odkazují na naše Webové stránky nebo z nich. Následování jakéhokoli odkazu na jakoukoli jinou stránku mimo Webové stránky nebo web třetí strany je na Vaše vlastní riziko.

Předává Vašich Osobních údajů třetím stranám

Jak bylo uvedeno výše, Vaše údaje obvykle zpřístupňujeme i třetím stranám, a to s cílem splnění výše uvedených účelů. Činíme tak za následujících okolností:

 • Našim dodavatelům. Například najmeme dodavatele, aby provedl administrativní a provozní práce na podporu našeho vztahu s Vámi. Dodavatel (dodavatelé) bude podléhat smluvním a jiným zákonným povinnostem zachovat důvěrnost Vašich údajů a respektovat Vaše soukromí a bude mít přístup pouze k údajům, které potřebuje k výkonu svých funkcí; příslušnými dodavateli jsou obvykle dodavatelé IT (kteří hostují nebo podporují naše IT systémy, včetně informací o Vás), společnosti pro správu prostor (které se starají o fyzickou bezpečnost v našich budovách, a proto o Vás potřebují vědět, aby Vám umožnily přístup do našich budov) a poskytovatelé finančních a účetních služeb (kteří potřebují zpracovávat podrobnosti o kandidátech, aby mohli zpracovávat závazky a pohledávky). Zapojujeme také dodavatele, kteří poskytují služby a řešení v oblasti IT technologií, což může zahrnovat videopohovory a nástroje pro hodnocení dovedností. 

          Mezi tyto dodavatele patří:

 • Pontoon Solutions Inc. společnost Delaware s hlavním místem podnikání na adrese 10151 Deerwood Park Blvd, Bldg 200, Ste 400, Jacksonville, FL 32256; tento dodavatel je součástí skupiny společností Adecco. Poskytuje nám služby outsourcovaného náborového procesu. Mezi zpracovatelské lokality patří Polsko, Itálie, Portugalsko, Španělsko, Švýcarsko, Velká Británie, USA, Indie, Čína a Filipíny.

 • Lumesse Ltd se sídlem v Ground Floor, Mulberry House, 750 Parkland Square, Luton LU1 3LU; tento dodavatel nám poskytuje systém sledování uchazečů, který podporuje automatizaci našeho náborového procesu; tento dodavatel se spoléhá na hostingové služby Amazon Web Services, jejichž hostingové lokality jsou Německo a Anglie.

 • Associates in Advertising Ltd se sídlem na adrese 200 Aldersgate, Londýn, EC1A 4HD; tento dodavatel nám poskytuje platformu, která hostuje naše kariérní webové stránky a umožňuje jejich provoz ve Spojených státech.

 • SHL Group Ltd se sídlem The Pavilion, 1 Atwell Place, Thames Ditton, Surry, KT7 0NE, Velká Británie; tento dodavatel nám poskytuje služby hodnocení kandidátů. Jeho hostitelská místa jsou Německo a Irsko.

 

 

 • Členům skupiny společností Adecco v jiných zemích. Ty se nacházejí v Evropské unii nebo mimo ni; různí členové skupiny plní různé funkce a v důsledku toho s nimi budou Vaše informace sdíleny z různých důvodů:

 • informace jsou sdíleny se členy skupiny Adecco, kteří poskytují IT funkce pro společnosti Adecco po celém světě; tyto IT funkce se nacházejí mimo jiné v České republice, Francii, Mexiku a Malajsii. 

 • informace jsou také sdíleny s přidruženými společnostmi společnosti Adecco po celém světě, pokud jste vyjádřili zájem o příležitosti na daném trhu nebo pokud členové skupiny Adecco zjistí, že můžete mít na tomto trhu určité požadované nebo užitečné dovednosti.  Seznam zemí, ve kterých působíme, je k dispozici na našich globálních firemních webových stránkách.

 

 

 • Vaše údaje budeme sdílet s vládou, policií, regulačními orgány nebo obdobnými institucemi, pokud se podle vlastního uvážení domníváme, že jsme k tomu ze zákona povinni nebo oprávněni nebo by bylo rozumné tak učinit; a

 

 • V rámci due diligence týkající se fúze, akvizice nebo jiné obchodní transakce možná budeme muset zveřejnit Vaše Údaje potenciálnímu prodávajícímu /kupujícímu a jejich poradcům. 

 

  

Přenos Vašich Osobních údajů mimo Evropskou unii

 

Vaše Osobní údaje mohou být přenášeny a zpracovávány v jedné nebo více zemích, v Evropské unii nebo mimo ni. Seznam zemí, ve kterých působíme, je k dispozici na našich globálních firemních webových stránkách.

Vaše údaje budeme předávat mimo EU pouze do zemí, o kterých se Evropská komise domnívá, že Vám nabízejí odpovídající úroveň ochrany (seznam těchto zemí je k dispozici zde) nebo do zemí, ve  kterých skupina Adecco zavedla vhodná ochranná opatření ve snaze zachovat soukromí Vašich informací (pro které obvykle používáme jednu z forem smluv o přenosu údajů schválených Evropskou komisí, jejichž kopie jsou k dispozici zde).

Osobní údaje, které sdílíme se členy skupiny Adecco po celém světě, podléhají smlouvám o zpracování údajů v rámci skupiny, které mají odpovídající standard ochrany údajů, jak to vyžadují zákony o ochraně osobních údajů. Další evropské standardní smluvní doložky jsou také počáteční součástí našich smluv o zpracování údajů v rámci skupiny, abychom chránili zpracování Vašich Osobních údajů bezpečným a vyhovujícím způsobem. 

Jaká jsou Vaše práva?

 • Právo na přístup k Vašim Osobním údajům, právo na získání kopie

 

Máte právo požádat o potvrzení, zda zpracováváme některé z Vašich Osobních údajů. V takovém případě máte právo na přístup k některým Vašim Osobním údajům (prostřednictvím Webových stránek) a k určitým informacím o tom, jak jsou zpracovávány. V některých případech nás můžete požádat, abychom Vám poskytli elektronickou kopii Vašich Osobních údajů. Za určitých omezených okolností máte také právo požádat o transfer Vašich Osobních údajů, což znamená, že je na Vaši žádost poskytneme třetí straně. 

 • Právo na opravu Vašich Osobních údajů 

 

Pokud můžete prokázat, že Osobní údaje, které o Vás uchováváme, nejsou správné, můžete požádat, aby tyto informace byly aktualizovány nebo opraveny.  Doporučujeme Vám, abyste pokud možno vstoupili na stránku samoobsluhy a sami si tak aktualizovali své Osobní údaje přímo.

 • Právo na výmaz/právo být zapomenut

 

Za určitých okolností máte právo požádat o vymazání Vašich Osobních údajů.  Takovou žádost můžete podat kdykoli a my vyhodnotíme, zda by Vaší žádosti mělo být vyhověno, nicméně i toto právo podléhá zákonným právům nebo povinnostem, při kterých potřebujeme údaje uchovávat. V situacích, kdy v souladu se zákonem rozhodneme, že Vaší žádosti o vymazání Vašich Osobních údajů musí být vyhověno, učiníme tak bez zbytečného odkladu. Mějte prosím na paměti, že jakmile budou Vaše údaje smazány, nemusíme Vám již poskytovat příslušné služby. Pokud byste se chtěli u společnosti znovu zaregistrovat, budete muset zadat své údaje znovu.

 • Právo na omezení zpracování Osobních údajů

 

Za určitých okolností máte právo omezit zpracování Vašich Osobních údajů. V některých případech však může takováto akce omezit jakoukoli žádost, kterou jste podali, nebo jakékoli služby, které jste si mohli předplatit (např. upozornění na pracovní nabídky).

 • Právo vznést námitku

 

Pokud je naše zpracování Vašich Osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu (a žádném jiném důvodu zpracování) nebo se týká přímého marketingu, máte právo vznést námitku proti našemu zpracování s odkazem na Vaši konkrétní situaci. 

Pokud chcete uplatnit některá ze svých práv, vyplňte prosím náš formulář zde.

 

Pokud se chcete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, pošlete nám prosím e-mail na adresu globalprivacy@adeccogroup.com. Když nám pošlete e-mail, abyste uplatnili svá práva, Společnost bude potřebovat, abyste se před provedením Vaší žádosti identifikovali. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (nebo obdobného orgánu) v místě, kde žijete nebo pracujete, nebo v místě, kde se domníváte, že vznikl problém v souvislosti s Vašimi údaji. 

V rozsahu, v jakém je naše zpracování Vašich Osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte také právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvolání Vašeho souhlasu nebude mít vliv na zákonnost jakéhokoli zpracování založeného na Vašem souhlasu před přijetím takového odvolání.

Zasílání marketingových sdělení

Webové stránky za tímto účelem neshromažďují žádné Osobní údaje.

Zabezpečení dat při používání Systémů Adecco

Zodpovídáte za to, že Vaše přihlašovací údaje na Webových stránkách, zejména heslo, které jsme Vám poskytli nebo které jste si sám/sama zvolil/a, jsou v bezpečí,. Tyto přihlašovací údaje jsou určeny výhradně pro Vaše vlastní užití. Není povoleno sdílet přihlašovací údaje nebo jiné údaje o účtu s jinou osobou (osobami). 

Jak nás můžete kontaktovat?

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto Prohlášení nebo chcete-li získat další informace o tom, jak chráníme Vaše údaje (například když je přenášíme mimo Evropu) a/nebo chcete-li kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, zašlete nám prosím e-mail na adresu globalprivacy@adeccogroup.comObrátit se na nás můžete i zasláním svých dotazů, připomínek nebo požadavků na adresu Adecco Group AG, Talent Acquisition, Bellerivestrasse 30, 8008 Curych, Švýcarsko.

Změny Prohlášení

Podmínky tohoto Prohlášení se mohou čas od času změnit. Veškeré podstatné změny tohoto Prohlášení zveřejníme prostřednictvím příslušných oznámení buď na těchto Webových stránkách, nebo Vás budeme kontaktovat pomocí jiných komunikačních kanálů. Doporučujeme Vám však tuto stránku pravidelně sledovat, abyste byli informováni o tom, jak jsou Vaše Osobní údaje zpracovávány.

Tým skupiny Adecco

V1 leden 2022