Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja: 8 grudnia 2020 r.

POZWOLENIA I ZGODY

Niniejsze warunki użytkowania ( “Terms of Use”) określają korzystanie ze strony internetowej adeccogroup.com prowadzonej przez Adecco Group AG, Bellerivestrasse 30, 8008 Zurych, Szwajcaria, w tym treści udostępnianych za pośrednictwem tej strony internetowej.
Każda osoba uzyskująca dostęp do witryny niniejszym akceptuje następujące warunki użytkowania obowiązujące w momencie wizyty na witrynie i wyraża zgodę na ich przestrzeganie. Niniejsze warunki użytkowania mogą od czasu do czasu ulec zmianie, a korzystanie z witryny internetowej podlega aktualnym warunkom użytkowania obowiązującym w dniu korzystania z niej. Należy regularnie weryfikować warunki użytkowania, aby upewnić się, że nadal wyrażasz na nie zgodę. W przypadku braku zgody, prosimy o zaprzestanie korzystania z witryny.
Treści udostępniane przez nas za pośrednictwem witryny mogą podlegać specjalnym warunkom,które użytkownik akceptuje za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do takich treści. W przypadku niezgodności lub niespójności pomiędzy niniejszymi warunkami użytkowania a warunkami szczególnymi, warunki szczególne pozostają w mocy i będą miały pierwszeństwo przed niniejszymi warunkami użytkowania. Za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do witryny i jej zawartości, jednocześnie akceptujesz niniejsze warunki użytkowania oraz wszelkie warunki szczególne mające zastosowanie do tej zawartości.
Witryna nie stanowi ani nie ma na celu stanowić źródła porad ani narzędzia do nawiązania jakiejkolwiek więzi biznesowej pomiędzy Tobą a nami.
Dostęp do witryny jest dozwolony czasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany treści udostępnianych na stronie bez uprzedzenia. Możemy ograniczyć od czasu do czasu dostęp do niektórych częścilub całej witryny.
Nie jesteśmy zobowiązani do udostępniania witryny i nie ponosimy odpowiedzialności, w przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu jest ona całkowicie lub częściowo niedostępna, w dowolnym czasie lub przez dowolny okres.
Poniższy indeks umożliwia przejście do interesujących Cię fragmentów.


INDEKS: :

 

KORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ WITRYNY

 

TREŚĆ

 

BRAK OFERTY

 

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

LINKI I ODSYŁANIE

 

DANE OSOBOWE

 

BRAK GWARANCJI, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 

OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

 

ZMIANY

 

KONTAKTKORZYSTANIE Z NINIEJSZEJ WITRYNY

Przyjmujesz do wiadomości oraz dobrowolnie i świadomie zgadzasz się, że korzystanie z witryny odbywa się na Twoją wyłączną odpowiedzialność.
Wszelkie warunki wymagane do uzyskania dostępu do niniejszej stronypozostają Twoją odpowiedzialnością. Spoczywa na Tobie również odpowiedzialność za zapewnienie, że wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do witryny za pośrednictwem Twojego połączenia internetowego, są świadome niniejszych warunków użytkowania, wszelkich obowiązujących warunków szczególnych oraz że się do nich stosują.
Jeśli wybierzesz lub otrzymasz kod identyfikacyjny użytkownika, hasło lub inne informacje w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, musisz traktować takie informacje jako poufne i nie możesz ich ujawniać osobom trzecim. Mamy prawo do dezaktywacji dowolnego kodu identyfikacyjnego użytkownika lub hasła, wybranego przez Ciebie lub przydzielonego przez nas, w dowolnym momencie, jeśli stwierdzimy, że nie zastosowano się do któregokolwiek postanowienia z niniejszych warunków użytkowania.
Uzyskując dostęp do witryny zobowiązujesz się nie podejmować żadnych działań, które mogą zaszkodzić naszemu wizerunkowi, interesom, prawom lub prawom któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych, lub które mogą uszkodzić, uczynić bezużytecznymi lub przeciążyć witrynę, lub utrudnić w jakikolwiek sposób, normalne korzystanie z witryny przez innych odwiedzających.
Wdrażamy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu wykrywania istnienia wirusów. Należy jednak pamiętać, że istniejące środki bezpieczeństwa systemów komputerowych w internecie nie są w pełni godne zaufania, dlatego nie możemy zagwarantować braku istnienia wirusów lub innych elementów, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych (hardware and software) lub w danych i plikach systemu.TREŚĆ

Nie jesteśmy zobowiązani do weryfikacji poprawności treści i nie gwarantujemy ich przydatności, dokładności, kompletności, stosowności ani ich aktualności. Wyraźnie zrzekamy się jakiejkolwiek odpowiedzialności za błędy lub zaniedbania w odniesieniu do treści i witryny, z wyjątkiem sytuacji, w których taka odpowiedzialność wynika z naszego oszustwa, fałszywego wprowadzenia w błąd lub śmierci lub obrażeń ciała, które wynikają z naszego zaniedbania.
Zamieszczenie treści na witrynie nie stanowi w żaden sposób świadczenia usług rekrutacyjnych ani jakichkolwiek innych usług. Firma Adecco i firmy Grupy Adecco Group wyraźnie zrzekają się wszelkiej odpowiedzialność za decyzje podjęte przez Ciebie na podstawie dostępnych treści.BRAK OFERTY

Informacje zamieszczone na witrynie nie stanowią oferty ani zachęty do zakupu lub zbycia, obrotu lub jakiejkolwiek transakcji dotyczących papierów wartościowych firmy Adecco. Inwestorzy nie mogą opierać się na tych informacjach przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

© 2020, Adecco Group AG, Szwajcaria, wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelka treść dostępna w witrynie internetowej pozostaje naszą własnością lub jest przekazana przez nas do korzystania na podstawie licencji. Wszelkie informacje, które można zobaczyć lub przeczytać dostępne na witrynie sąchronione na całym świecie prawem autorskim, prawem do ochrony wzorów, znakiem towarowym i innymi prawami własności intelektualnej. Należy zawsze przestrzegać wszelkich praw własności intelektualnej dotyczących witryny i treści, niezależnie od tego, czy pozostają one własnością naszą, którejkolwiek z firm Adecco Group lub strony trzeciej. Nie wolno uzyskiwać ani próbować uzyskać jakiejkolwiek treści za pomocą środków lub procedur różniących się od tych, które zostały Ci udostępnione przez witrynę.
W żadnym wypadku niniejsze warunki użytkowania lub korzystanie z witryny nie przyznają użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do witryny lub treści innych niż te określone w niniejszym dokumencie lub w warunkach szczególnych. W związku z tym zabrania się powielania, przekształcania, rozpowszechniania lub publicznego udostępniania, wyodrębniania, ponownego wykorzystywania, przesyłania lub wykorzystywania w jakikolwiek inny sposób, za pomocą jakichkolwiek środków lub procedur, jakichkolwiek części witryny lub treści, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszych warunkach użytkowania lub odpowiednich warunkach szczególnych, gdy zezwala na to obowiązujące prawo lub gdy Grupa Adecco lub posiadacz odpowiednich praw udzielił wyraźnej zgody.Linki prowadzące do innych stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie niepowiązane z nami mogą być na witrynie oznaczone. Włączenie jakiegokolwiek łącza do takich stron osób trzecich nie oznacza naszego poparcia dla tych stron i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek strony internetowe osób trzecich, do których łącza znajdują się w niniejszej witrynie. Nie dokonaliśmy przeglądu wszystkich witryn połączonych z niniejszą witryną i nie ponosimy odpowiedzialności za treść lub dokładność jakichkolwiek stron poza witryną lub innych witryn połączonych z niniejszą stroną. Przechodzenie na witrynę osób trzecich za pomocą dowolnego linki prowadzącego na inną niebędącą częścią witryny odbywa się na własne ryzyko.
Wszelkie linki prowadzące do niniejszej witryny ze stron osób trzecich wymagają naszej uprzedniej pisemnej zgody.DANE OSOBOWE

Gromadzenie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych reguluje nasza polityka prywatności, która została załączona do niniejszych warunków użytkowania i jest dostępna tutaj: www.adeccogroup.com/privacy-policy/.  BRAK GWARANCJI, OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że witryna lub treści są dokładne, kompletne, wolne od błędów lub niezawodne, ani że korzystanie z nich nie będzie naruszać praw osób trzecich. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie gwarantujemy ani nie oświadczamy, że aspekty funkcjonalne witryny lub treści będą wolne od błędów lub że serwery, które je udostępniają, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów. Korzystanie odbywa się na Twoje ryzyko. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z lub związane z korzystaniem z witryny lub treści, zarówno bezpośrednie jak i pośrednie, przypadkowe, wtórne lub inne. Na przykład zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za utratę możliwości korzystania, przerwę w działaniu, utracone zyski lub utracone dane, niezależnie od formy działania.OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I JURYSDYKCJA

Niniejsze warunki użytkowania oraz wszelkie kwestie dotyczące niniejszej witryny i jej treści podlegają prawu szwajcarskiemu i wyłącznej jurysdykcji sądów powszechnych miasta Zurych, kanton Zurych, Szwajcaria.ZMIANY

Niniejsze warunki użytkowania mogą od czasu do czasu ulec zmianie, a korzystanie z niniejszej witryny podlega aktualnym warunkom za każdym razem, gdy uzyskujesz dostęp do strony i jej treści. Należy regularnie weryfikować warunki użytkowania, aby upewnić się, że je znasz.KONTAKT

Zachęcamy do zadawania pytań oraz przesyłania komentarzy i próśb związanych z niniejszą witryną poprzez formularz kontaktowy lub na adres Adecco Group AG, Bellerivestrasse 30, 8008 Zurych, Switzerland. contact form.