Warunki użytkowania

Data aktualizacji: 05 Stycznia 2023

Niniejsze warunki użytkowania („Warunki użytkowania”) regulują korzystanie ze strony internetowej adeccogroup.com prowadzonej przez Adecco Group AG, Bellerivestrasse 30, 8008 Zurych, Szwajcaria (zwanej dalej „Adecco”, „my” lub „nas”), w tym treści udostępniane za pośrednictwem tej strony internetowej („Strona Internetowa”). Poniższy spis treści pomoże Tobie przejść bezpośrednio do części, która Ciebie interesuje.


SPIS TREŚCI

 

Akceptacja Warunków użytkowania

 

Dostęp do Strony Internetowej

 

Korzystanie ze Strony Internetowej

 

Treść

 

Brak relacji biznesowych oraz ofert

 

Prawa własności intelektualnej

 

Linki

 

Dane osobowe

 

Brak gwarancji, ograniczenie odpowiedzialności

 

Nasza odpowiedzialność za szkody poniesione przez Ciebie

 

Prawo właściwe i jurysdykcja

 

Zmiany Warunków użytkowania

 

KontaktAkceptacja Warunków użytkowania

Każda osoba, która uzyskuje dostęp do Strony Internetowej („użytkownik”), niniejszym akceptuje Warunki użytkowania obowiązujące w czasie wizyty użytkownika na Stronie Internetowej i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli użytkownik nie wyraża na nie zgody, powinien powstrzymać się od korzystania ze Strony Internetowej. Zalecamy wydrukowanie lub pobranie kopii tych warunków na przyszłość.
Treść udostępniana za pośrednictwem Witryny Internetowej („Treść”) może podlegać specjalnym warunkom („Warunki specjalne”), które użytkownik akceptuje za każdym razem, gdy uzyskuje dostęp do takiej Treści. W przypadku konfliktu lub niespójności między niniejszymi Warunkami użytkowania a Warunkami specjalnymi Warunki specjalne mają znaczenie nadrzędne nad niniejszymi Warunkami użytkowania.Dostęp do Strony Internetowej

Dostęp do Strony jest dozwolony tymczasowo i zastrzegamy sobie prawo do wycofania lub zmiany Treści, które udostępniamy na Stronie Internetowej bez powiadomienia, w celu odzwierciedlenia zmian w naszych produktach, naszych usługach, potrzebach naszych użytkowników i naszych priorytetach biznesowych.
Od czasu do czasu możemy ograniczyć dostęp do niektórych części Strony Internetowej lub całej Strony Internetowej. Wszelkie takie ograniczenia będą wprowadzane według naszego wyłącznego uznania z dowolnego powodu, w tym z powodu naruszenia Warunków użytkowania, korzystania ze Strony Internetowej w celach niezgodnych z prawem lub niemoralnych lub naruszających integralność, bezpieczeństwo lub reputację Strony Internetowej, lub w celu umożliwienia nam utrzymania, ulepszenia lub zmodyfikowania Strony i/lub Treści.
Nie gwarantujemy ciągłego, nieprzerwanego i bezpiecznego dostępu do Strony Internetowej i nie ponosimy odpowiedzialności, jeśli z jakiegokolwiek powodu Strona Internetowa będzie niedostępna, całkowicie lub częściowo, w dowolnym momencie lub przez dowolny okres.
Nie gwarantujemy, że aspekty funkcjonalne Strony Internetowej i/lub Treści będą wolne od błędów lub że serwery, które je udostępniają, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych elementów.Korzystanie ze Strony Internetowej

Użytkownik przyjmuje do wiadomości oraz dobrowolnie i wyraźnie akceptuje fakt, że korzystanie z Strony Internetowej odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.
Użytkownik jest odpowiedzialny za wykonanie wszystkich czynności niezbędnych do uzyskania dostępu do Strony Internetowej. Użytkownik jest również odpowiedzialny za zapewnienie, aby wszystkie osoby, które uzyskują dostęp do Strony Internetowej za pośrednictwem połączenia internetowego użytkownika, były świadome niniejszych Warunków użytkowania i wszelkich obowiązujących Warunków specjalnych, i przestrzegały te warunki.
Jeżeli użytkownik wybierze lub otrzyma kod identyfikacyjny, hasło użytkownika lub jakąkolwiek inną informację w ramach naszych procedur bezpieczeństwa, użytkownik zobowiązany jest do traktowania tych informacji jako poufne i nie może ujawniać ich osobom trzecim. Mamy prawo do wyłączenia dowolnego kodu identyfikacyjnego lub hasła użytkownika, niezależnie od tego, czy zostały wybrane przez użytkownika, czy zostały przydzielone przez nas, w dowolnym momencie, jeżeli naszym zdaniem użytkownik nie wywiązał się z któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków użytkowania.
Korzystając ze Strony Internetowej, użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywać żadnych czynności, które mogą zaszkodzić naszemu wizerunkowi, naszym interesom lub prawom, lub wizerunkowi, interesom lub prawom któregokolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych („Spółek Grupy Adecco”) lub które mogą uszkodzić Stronę Internetową, pozbawić ją użyteczności lub ją przeciążyć, lub które mogą w jakikolwiek sposób utrudnić normalne korzystanie ze Strony Internetowej przez innych odwiedzających.
Wdrażamy rozsądnie zaprojektowane i uzasadnione środki bezpieczeństwa, które są odpowiednie do wykrycia obecności wirusów. Niemniej jednak użytkownik musi zdawać sobie sprawę z tego, że istniejące środki bezpieczeństwa dotyczące systemów komputerowych w Internecie nie są całkowicie wiarygodne, i dlatego nie możemy zagwarantować braku wirusów ani jakichkolwiek innych elementów, które mogą powodować zmiany w systemach komputerowych (sprzęcie i oprogramowaniu) użytkownika lub danych i plikach zawartych w systemach użytkownika.
Nie wolno nadużywać naszej Strony Internetowej poprzez świadome wprowadzanie wirusów, koni trojańskich, błędów, bomb logicznych lub innych materiałów, które są złośliwe lub szkodliwe technologicznie. Nie wolno podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do naszej Strony Internetowej, serwera, na którym przechowywana jest nasza Strona Internetowa, ani żadnego serwera, komputera lub bazy danych połączonych z naszą Stroną Internetową. Nie wolno atakować naszej Strony Internetowej za pomocą ataku typu „odmowa usługi” lub rozproszonego ataku typu „odmowa usługi”.
Każde takie naruszenie będziemy zgłaszać odpowiednim organom ścigania i będziemy z nimi współpracować. W przypadku takiego naruszenia prawo do korzystania z naszej Strony Internetowej przez użytkownika wygasa.Treść

Nie mamy obowiązku sprawdzania dokładności Treści i nie gwarantujemy użyteczności, dokładności, kompletności, istotności ani aktualności Treści. Niniejszym wyraźnie wykluczamy wszelką odpowiedzialność za błędy lub pominięcia w odniesieniu do Treści i Strony Internetowej, z wyjątkiem przypadków, w których taka odpowiedzialność wynika z oszustwa, podania przez nas fałszywych informacji, śmierci lub obrażeń ciała w wyniku naszego zaniedbania.
Włączenie Treści do Strony Internetowej w żaden sposób nie stanowi świadczenia usług kadrowych ani żadnego innego rodzaju usług. Firma Adecco i Spółki Grupy Adecco wyraźnie wyłączają wszelką odpowiedzialność za decyzje podejmowane przez użytkownika na podstawie Treści.Strona Internetowa nie ma na celu ustanowienia jakiegokolwiek rodzaju relacji biznesowych między użytkownikiem a nami.
Informacje podane na Stronie Internetowej nie stanowią oferty ani zaproszenia do zakupu lub sprzedaży papierów wartościowych firmy Adecco, obrotu tymi papierami lub jakichkolwiek transakcji na tych papierach wartościowych. Inwestorzy nie mogą polegać na tych informacjach przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.Prawa własności intelektualnej

Cała Treść Strony Internetowej należy do nas lub jest przedmiotem udzielonej nam licencji. Wszystko, co użytkownik widzi lub czyta na Stronie Internetowej (w tym obrazy, zdjęcia, ilustracje, teksty, klipy wideo i inne materiały), jest chronione na całym świecie prawem autorskim, prawem do wzorów przemysłowych, znaków towarowych i innymi prawami własności intelektualnej.
Użytkownik musi przez cały czas przestrzegać wszystkich praw własności intelektualnej do Strony Internetowej i jej Treści, niezależnie od tego, czy należą one do nas, którejkolwiek ze Spółek Grupy Adecco czy też do osoby trzeciej. Użytkownik nie może uzyskiwać ani próbować uzyskać żadnej Treści za pomocą środków lub procedur innych niż te, które zostały udostępnione przez Stronę Internetową.
W żadnym wypadku niniejsze Warunki użytkowania lub użytkowanie Strony Internetowej przez użytkownika nie przyznają użytkownikowi żadnych praw własności intelektualnej do Strony Internetowej lub Treści innych niż te określone w niniejszym dokumencie lub w Warunkach specjalnych.
W związku z tym wyraźnie zabronione jest powielanie, przekształcanie, publiczne rozpowszechnianie, udostępnianie, wydzielanie fragmentu, ponowne wykorzystywanie, ponowne wysyłanie lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywanie, jakiejkolwiek części Strony Internetowej lub Treści, z wyjątkiem przypadków dozwolonych w niniejszych Warunkach użytkowania lub w odpowiednich Warunkach specjalnych, lub gdy zezwala na to prawo właściwe lub w przypadku wyraźnego upoważnienia udzielonego przez posiadacza odpowiednich praw.Linki

Gdy Strona Internetowa zawiera linki do innych witryn i zasobów udostępnianych przez osoby trzecie, te linki i zasoby są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych. Takie linki nie powinny być interpretowane jako akceptacja przez nas tych stron internetowych lub informacji, które możesz z nich uzyskać. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością tych witryn lub zasobów.
Zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania ze stron internetowych osób trzecich i regularne ich sprawdzanie. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za podjęcie decyzji, czy chce uzyskać dostęp do stron internetowych osób trzecich. Korzystanie z linków do jakichkolwiek zewnętrznych stron lub witryn osób trzecich odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
Nie wolno umieszczać linku do naszej Strony Internetowej ze strony internetowej osoby trzeciej, chyba że uzyskano naszą uprzednią pisemną zgodę. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania wszelkich zezwoleń na zamieszczanie linków bez powiadomienia.Dane osobowe

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych użytkownika podlega naszej Polityce Prywatności, która stanowi integralną część niniejszych Warunków użytkowania (jest aktualizowana od czasu do czasu).Brak gwarancji, ograniczenie odpowiedzialności

Treść jest udostępniana wyłącznie w celach informacyjnych. Celem Strony Internetowej i jej Treści nie jest udzielanie porad, na których należy polegać. Przed podjęciem lub powstrzymaniem się od jakichkolwiek działań na podstawie zamieszczonej Treści należy uzyskać profesjonalną lub specjalistyczną poradę.
Chociaż dokładamy uzasadnionych starań, aby aktualizować informacje na Stronie Internetowej, nie składamy żadnych oświadczeń, zapewnień ani gwarancji, że Strona Internetowa i/lub Treści są dokładne, kompletne, wolne od błędów lub aktualne, ani że korzystanie ze Strony Internetowej i/lub Treści nie będzie naruszać praw osób trzecich.
Zamieszczenie Treści na Stronie Internetowej nie stanowi w żaden sposób świadczenia usług kadrowych ani innego rodzaju usług. Adecco i Spółki Grupy Adecco wyraźnie wykluczają wszelką odpowiedzialność za decyzje podjęte przez użytkownika na podstawie zamieszczonej Treści.Nasza odpowiedzialność za szkody poniesione przez Ciebie

Niniejsza Strona Internetowa jest udostępniana bezpłatnie. W rezultacie korzystanie ze Strony Internetowej odbywa się na własne ryzyko, ale nie wyłączamy ani nie ograniczamy w żaden sposób naszej odpowiedzialności wobec użytkownika w przypadku, gdy byłoby to niezgodne z prawem.
Tam, gdzie obowiązujące prawo zezwala nam na wyłączenie odpowiedzialności, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z/lub w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej lub jej Treści. W szczególności nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty pośrednie lub wtórne, takie jak utrata możliwości korzystania, przerwa w działalności, utracone zyski lub utracone dane.Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszystkie kwestie dotyczące tej Strony Internetowej i jej Treści podlegają prawu polskiemu i wyłącznej jurysdykcji sądów powszechnych w Polsce, z zastrzeżeniem, że (i) zachowujemy prawo do wszczęcia postępowania przeciwko użytkownikowi za naruszenie niniejszych Warunków użytkowania przed sądem właściwej jurysdykcji w kraju zamieszkania użytkownika lub sądem właściwej jurysdykcji w dowolnym innym kraju; oraz (ii) możesz wszcząć postępowanie przeciwko nam w związku z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania w sądach w jurysdykcji, w której zwykle mieszkasz.

Zmiany Warunków użytkowania

Niniejsze Warunki użytkowania mogą się zmieniać od czasu do czasu. Jeśli odwiedzasz Stronę, sprawdź niniejsze Warunki użytkowania, aby upewnić się, że rozumiesz Warunki użytkowania obowiązujące w tym czasie. Jeżeli użytkownik nie wyraża na nie zgody, prosimy o niekorzystanie ze Strony Internetowej. Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem naszych usług i wyraziłeś zgodę na niniejsze Warunki korzystania, prześlemy Ci powiadomienie, korzystając z jednej z typowych metod komunikowania się z Tobą.

Kontakt

Pytania, uwagi i prośby dotyczące niniejszych Warunków użytkowania są mile widziane i prosimy je kierować na adres Adecco Group AG, Bellerivestrasse 30, 8008 Zurych, Szwajcaria lub poprzez formularz kontaktowy.