Polityki i wytyczne


Nasze polityki i wytyczne stanowią kluczowy element naszego podejścia do odpowiedzialnego prowadzenia działalności. Określają, w jaki sposób pragniemy prowadzić naszą działalność oraz czego oczekujemy od siebie i naszych partnerów biznesowych na całym świecie. Są regularnie aktualizowane, aby zapewnić stałą zgodność ze zmieniającymi się przepisami prawa, regulacjami, najlepszymi praktykami i oczekiwaniami.

Poniżej można uzyskać dostęp do naszych dokumentów publicznych. Ich uzupełnieniem jest wiele innych wewnętrznych polityk, wytycznych i dokumentów np. w zakresie zasobów ludzkich, bezpieczeństwa danych i prywatności, zgodności z przepisami, w tym przeciwdziałania łapówkarstwu i korupcji, finansów i księgowości, podatków, zamówień publicznych czy IT.
Dokonywanie pomiarów naszego postępu


Nasze zintegrowane podejście do prowadzenia działalności w zrównoważony sposób ma odzwierciedlenie w sposobie, w jaki sporządzamy sprawozdania i promujemy nasze holistyczne rozumienie tworzenia wartości. Regularnie przekazujemy informacje dotyczące naszych wyników, aby budować zaufanie i wiarygodność wśród naszych interesariuszy.


W ramach naszego zaangażowania w ciągłe doskonalenie sposobów dokonywania ocen i sprawozdań, w grudniu 2020 r. Grupa Adecco potwierdziła swoje zobowiązanie do przyjęcia i stopniowego wdrażania wskaźnika Stakeholder Capitalism Metrics, promowanego przez Międzynarodową Radę Biznesu WEF, stanowiącego podstawowy zestaw metryk i sprawozdań, które mają na celu ujednolicenie sposobu dokonywania sprawozdań w odniesieniu do wskaźników ESG, tym samym zapewniając większą porównywalność i spójność przekazywania informacji ESG. W Raporcie rocznym za 2020 r. po raz pierwszy uwzględniliśmy także zalecenia grupy zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych, związanych z klimatem oraz ramy Rady Standardów Rachunkowości Zrównoważonego Rozwoju dla branż świadczących usługi profesjonalne i komercyjne. W 2021 r. zobowiązujemy się do dokonywania szerszych sprawozdań zgodnie z tymi standardami.


Dokumenty prezentujące nasze stanowisko i najważniejsze publikacje


Każdego roku tworzymy możliwości zatrudnienia milionom osób. Dzięki temu mamy unikalny dostęp do środowiska zawodowego i do zrozumienia jego dynamiki, rynków pracy zarówno lokalnych, jak i globalnych, oraz kwestii pokrewnych. Naszą ambicją jest wykorzystanie dogłębnej wiedzy na temat rynku i unikalnych spostrzeżeń, aby wskazać sektorowi publicznemu, prywatnemu i społecznemu drogę ku przyszłości zawodowej i informować o związanych z nią wyzwaniach. Musimy angażować się w otwarte, konstruktywne dyskusje i przedstawiać nasze poglądy w przejrzysty sposób, aby znaleźć długoterminowe, zrównoważone rozwiązania.


Poniżej przedstawiono niektóre dokumenty, które określają stanowiska oraz ostatnie publikacje dotyczące kluczowych zagadnień w zakresie trzech głównych tematów: Nowa rzeczywistość pracy, Zatrudnienie i umiejętności i Ramy regulacyjne.Nowa rzeczywistość pracy:


- praca i bezpieczeństwo w dobie platform


- nasze zaangażowanie w pracę wysokiej jakości  


- elastyczne metody pracy 


- tworzenie nowej rzeczywistości: określanie nowego rozdziału zawodowego 


- tworzenie nowej rzeczywistości społecznej na rzecz pracy w XXI wieku:Zatrudnienie i umiejętności:


-możliwości zawodowe, a nie jedynie zatrudnienie


-nowy wskaźnik ROI: A Return on Individuals — nastawienie na jednostki


-indywidualne konta szkoleniowe


-arkusz informacyjny dotyczący rozwiązań w zakresie zatrudnienia młodzieżyRamy prawne:


-porównywanie skutków odpowiedzi rządów na COVID-19: analiza z października 2020 r.


-kluczowy element współpracy w procesie tworzenia nowej rzeczywistości


-mobilność i migracja wykwalifikowanych pracowników