Naszym celem jest stworzenie przyszłości, która będzie pozytywnie wpływała na wszystkich, oraz wspieranie ludzi na całym świecie w uzyskiwaniu dostępu do najlepszych możliwości. Sukces oznacza dla nas więcej niż jedynie wyniki finansowe. Stanowi dla nas również sposób, który generuje korzyści dla naszych udziałowców, gospodarki i całej społeczności. Jesteśmy firmą, w której ludzie pracują dla ludzi. Grupa Adecco aktywnie pracuje na rzecz kultury, która konsekwentnie integruje aspekty środowiskowe, społeczne i zarządcze (ESG) w całym łańcuchu naszych wartości.

Jako firma globalna, mamy obowiązek prowadzić działalność w sposób odpowiedzialny i etyczny. Nasza działalność jest pozytywna jedynie wtedy, gdy jest pozytywna również dla naszych udziałowców. Uważnie przyglądamy się skutkom naszych działań, aby mieć pewność, że dajemy przyszłym pokoleniom szansę na lepszą i pomyślną przyszłość. Zrównoważony rozwój nie stanowi dla nas jednorazowego wysiłku ani pojęcia, które jest oderwane od rzeczywistości biznesowej. Zrównoważony rozwój jest i musi być integralną częścią naszej działalności. W ostatecznym rozrachunku wspomaga nas w zapewnieniu wartości ekonomicznej naszym udziałowcom i interesariuszom, a także przynosi pozytywne wyniki dla globalnej społeczności.


Cieszymy się z możliwości, które przed nami stoją. Będziemy w dalszym ciągu stawiać wyzwania sobie i innym, przekraczać granice i dążyć do tego, aby przodować w działaniach mających na celu zapewnienie lepszej przyszłości dla wszystkich ludzi.


Chcesz wspomóc nas w tworzeniu nowej rzeczywistości pracy dla każdego? Zapoznaj się z możliwościami, które są dostępne w Grupie Adecco.Nasz ład korporacyjny ESG


Stabilne struktury ładu korporacyjnego i jasno określone zakresy odpowiedzialności wspomagają nas w realizacji naszych ambicji i zobowiązań. Takie fundamenty muszą być tworzone od samego początku.Rada Dyrektorów, której członkowie pełnią rolę zarządców firmy, ponosi odpowiedzialność za ogólny kierunek strategiczny i nadzór nad kwestiami związanymi z ESG. Niektóre z zadań i obowiązków Rada powierzyła Komitetowi ds. ładu korporacyjnego i nominacji (GNC).

Komitet Wykonawczy Grupy zatwierdza i weryfikuje podejście, politykę i cele Grupy w zakresie ESG/zrównoważonego rozwoju, zapewnia wdrożenie ich do strategii Grupy i jest odpowiedzialny za ich implementację we wszystkich jednostkach biznesowych i działach.


Dział ESG/zrównoważonego rozwoju Grupy opracowuje strategiczny kierunek wraz z kluczowymi interesariuszami i jest odpowiedzialny za kierowanie i koordynację działań, zapewnienie zgodności w całej Grupie, współpracę z interesariuszami oraz prowadzenie sprawozdania dotyczącego postępów. Dyrektor Grupy ds. ESG/zrównoważonego rozwoju regularnie składa sprawozdania Zarządowi/GNC oraz Komitetowi Wykonawczemu Grupy.


Każde prawdziwie zintegrowane podejście musi być wynikiem współpracy, obejmować zarówno wkład z góry, jak i z dołu. Pragniemy zapewnić, że nasze działania są dostosowane do odpowiedniego kontekstu, potrzeb i perspektyw. Globalni liderzy sektora są odpowiedzialni za określanie podejść, polityk, procesów i celów zgodnie z zasadami Grupy oraz za ich wdrażanie w ramach poszczególnych działów, jednostek biznesowych i krajów. Liderzy regionalni/krajowi przenoszą globalne zasady na działania lokalne i wdrażają odpowiednie polityki, procesy, cele i działania na poziomie lokalnym.


 

Strategia ESG ma dodatkowo swoje odzwierciedlenie w zasadach dotyczących polityki wynagrodzeń. Wynagrodzenie członków Komitetu Wykonawczego jest powiązane z wybranymi istotnymi wskaźnikami strategii ESG, co pozwala wspomóc realizację związanych z nią celów. Krótkoterminowe plany motywacyjne Członków Komitetu Wykonawczego Grupy obejmują, poza podstawowymi celami finansowymi, strategicznymi i funkcjonalnymi, szczegółowe cele dotyczące wyników, które są związane z głównymi celami i priorytetami ESG Grupy. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się ze sprawozdaniem rocznym Grupy Adecco za rok 2021.