Zrównoważony sukces w organizacji oznacza odpowiedzialność w działaniu. Nasza działalność jest dla nas pozytywna pod warunkiem, że jest taka również dla naszych udziałowców, gospodarki i społeczeństwa ogółem. Dlatego w Grupie Adecco aktywnie angażujemy się w utrzymanie najwyższych standardów odpowiedzialnego prowadzenia działalności biznesowej i pracujemy nad kulturą, która konsekwentnie integruje aspekty środowiskowe, społeczne i ład korporacyjny (ESG) w łańcuchu wartości.

Nasza filozofia właściwego działania opiera się na celu organizacji, kodeksie postępowania, podstawowych wartościach i naszym zaangażowaniu w dziesięć ważnych zasad inicjatywy UN Global Compact.

 

Cele ESG w zarządzaniu ryzykiem przedsiębiorstwa

 

Aby zapewnić odpowiednie mechanizmy umożliwiające konsekwentne i stałe identyfikowanie i ograniczanie ryzyka związanego z ESG, mającego wpływ na naszą działalność i interesariuszy, a także w miarę możliwości, przekształcanie go w szanse, zintegrowaliśmy ESG w osobną kategorię ryzyka w ramy zarządzania ryzykiem firmowym w Grupie.

 

Proces ten jest prowadzony regularnie przez kierownictwo Grupy, a następnie nadzorowany i zatwierdzany przez Radę Dyrektorów. Kierownictwo krajowe, linii biznesowych, a także Grupy i działy korporacyjne aktywnie starają się zapewnić spójność i kompleksowy zasięg, poprzez wykorzystanie fachowej wiedzy osób w organizacji, które działają blisko czynników powodujących ryzyko. Bezstronne i uczciwe spojrzenie na ryzyko, które może mieć znaczący wpływ na ich działalność i zdolność do osiągania celów, umożliwiają nam dokonanie konsolidacji. Analizujemy postęp podczas regularnych spotkań biznesowych, a w ramach potrzeb opracowujemy plany działań.

 

Przestrzeganie praw człowieka i praw pracownika

 

Zapewniamy pracę setkom tysięcy osób każdego dnia i w ten sposób bezpośrednio i pośrednio wpływamy na życie wielu innych. Zapewnienie poszanowania praw człowieka, a w szczególności praw pracownika w naszej strefie wpływów, w łańcuchu naszych wartości i wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność, jest i musi pozostać fundamentalną częścią naszego sposobu działania. Stanowi to kluczowy wkład, jaki możemy wnieść w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs).

 

W naszej działalności stosujemy niektóre z najbardziej rygorystycznych norm międzynarodowych w tej dziedzinie, takie jak Międzynarodowa Karta Praw Człowieka i podstawowe konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy. Jesteśmy zaangażowani w przestrzeganie międzynarodowych norm ogólnych i dotyczących danych sektorów, takich jak inicjatywa Global Compact ONZ i Wytyczne ONZ w zakresie biznesu i praw człowieka oraz Kodeks Postępowania Światowej Konfederacji Pracy i Konwencja MOP nr 181 dotycząca prywatnych agencji zatrudnienia. Globalne i lokalne polityki, wytyczne i programy mają swoje odzwierciedlenie w naszej codziennej działalności.

 

Uzyskaj dostęp do naszych wytycznych, dotyczących praw człowieka i praw pracownika, innych polityk i oświadczeń dotyczących naszej misji.

 

Jako firma zajmująca się doradztwem i rozwiązaniami w zakresie HR, skupiamy się szczególnie na prawie do zatrudnienia, sprawiedliwych i korzystnych warunkach pracy oraz prawach z tym powiązanych, równości i braku dyskryminacji, zdrowiu fizycznym i psychicznym oraz prawie do prywatności. Stosujemy politykę braku tolerancji we wszystkich naszych działaniach, transakcjach biznesowych i relacjach wobec niedozwolonej pracy dzieci, pracy przymusowej i niewolniczej, współczesnego niewolnictwa i handlu ludźmi. Kluczowym elementem naszego zaangażowania jako firmy rekrutacyjnej jest również przestrzeganie zasady, aby nie pobierać opłat i kosztów rekrutacyjnych od osób poszukujących pracy.

 

Opowiadamy się za współpracą na rynku pracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami i promujemy ideę holistycznej ochrony socjalnej dla wszystkich pracowników. Szanujemy prawo do wolności, zrzeszania się i zbiorowych negocjacji. Dialog społeczny nie jest sam sobie tylko prawem pracy, ale stanowi również skuteczny sposób ochrony praw człowieka i praw pracownika. Dlatego angażujemy się w dialog społeczny, dotyczący sektora na rzecz pracowników tymczasowych w wielu krajach i jesteśmy partnerem europejskiego dialogu społecznego na rzecz pracy tymczasowej. Jeden ze sposobów, w jaki współdziałamy z naszymi kolegami, stanowi Europejska Rada Zakładowa Grupy Adecco (AEWC), która umożliwia nawiązanie istotnego dialogu społecznego pomiędzy zarządem Grupy Adecco, a europejskimi pracownikami za pośrednictwem wybranych przedstawicieli pracowników.

 

Zobowiązujemy się do stałego doskonalenia naszych praktyk i do współpracy z interesariuszami w istotnych kwestiach, aby zapewnić ciągły rozwój.

 

Dobrobyt kadry pracowniczej

 

Nasz sukces zaczyna się i kończy na ludziach. Jesteśmy w pełni zaangażowani w ich zdrowie, bezpieczeństwo oraz dobrostan i nie zamierzamy obniżać naszych standardów. Grupa Adecco skupia się na ludziach, a pojęcie „Przede wszystkim ludzie” było i dalej stanowi nasz najważniejszy priorytet. Ten koncept nigdy jeszcze nie był ważniejszy, niż w obecnych, niepewnych i trudnych czasach. Naszym celem jest zapobieganie wypadkom, urazom i chorobom oraz promowanie dobrego samopoczucia w pracy wśród wszystkich pracowników naszej firmy.

 

Nasza branża jest wyjątkowa, ponieważ nie mamy bezpośredniej kontroli nad środowiskiem, w którym pracują nasi pracownicy. Tę kwestię regulują właściwe przepisy, które często nakładają główną odpowiedzialność za zdrowe i bezpieczne środowisko pracy na firmę klienta. Jednak najważniejszą kwestią dla nas jest zapewnienie, aby byli oni odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni do wykonywania swojej pracy. W stosownych przypadkach przeprowadzamy również badania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w placówkach klientów. Możemy przeprowadzać okresowe kontrole stanu zdrowia, a także współpracujemy z naszymi partnerami w celu zweryfikowania, czy przestrzegają oni wysokich standardów bezpieczeństwa i odpowiednio nadzorują swoich współpracowników.

 

Aktywnie staramy się podejmować wszelkie niezbędne kroki i środki ostrożności, aby zapewnić naszym pracownikom zdrowie, bezpieczeństwo i komfort pracy. Zawsze staraliśmy się zapewnić pozytywną przyszłość dla każdego i dążymy do osiągnięcia tego celu w bezpieczny sposób.

 

Dowiedz się więcej, w jaki sposób firmy mogą holistycznie zadbać o dobre samopoczucie swoich pracowników.

 

Zaangażowanie w politykę publiczną

 

Poprzez nasze innowacyjne rozwiązania, każdego roku pozytywnie wpływamy na życie milionów ludzi. Podlegamy wielu miejscowym, krajowym i globalnym przepisom prawa i regulacjom. Jako wiodąca na świecie firma zajmująca się rozwiązaniami i doradztwem w zakresie HR oraz największy prywatny pracodawca na kilku z naszych kluczowych rynków, takich jak Francja i Włochy, jesteśmy ważnym interesariuszem i partnerem organów podejmujących decyzje, rządów, ministerstw pracy, instytucji międzynarodowych i urzędów, takich jak urzędy pracy.

 

Zobowiązujemy się do wniesienia wkładu w postaci naszej wiedzy na temat rynku pracy oraz szczegółowych informacji podczas dyskusji politycznych oraz kształtowania opinii publicznej na temat rzeczywistości zawodowej i skutecznego wdrażania kluczowych przepisów prawa i zasad. Nasze zaangażowanie skupia się na tworzeniu otwartych, dynamicznych i efektywnych rynków pracy, które prowadzą do uzyskania optymalnych rezultatów dla wszystkich interesariuszy. Zrozumienie wyzwań i potrzeb rządów i partnerów społecznych wymaga prowadzenia stałego dialogu. W jaki sposób tego dokonujemy? Nasze zasady angażowania się w działania, dotyczące spraw społecznych znajdziesz tutaj.

 

Grupa Adecco odgrywa wiodącą rolę w naszym sektorze, jak również w sektorze szerszej społeczności biznesowej. Dokonujemy tego poprzez nasze ścisłe zaangażowanie w Światową Konfederację Zatrudnienia (WEC) i jej federacje członkowskie na poziomie krajowym. Współpracujemy z Międzynarodową Organizacją Pracodawców (IOE), jesteśmy członkiem International Organisation of Employers (IOE) and a member of Business Europe oraz wielu krajowych federacji członkowskich. Wnosimy wkład w kilka dedykowanych społeczności biznesowych, takich jak Business at OECD oraz w procesie G20/B20. Więzi te wspierają nasze kontakty z regionalnymi i krajowymi organami, podejmującymi decyzje oraz organami regionalnymi i globalnymi, w tym z instytucjami Unii Europejskiej, Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), G20 i G7.

Dowiedz się więcej na ten temat.

 

Zarządzanie kwestiami związanymi ze środowiskiem naturalnym

 

Grupa Adecco jest w pełni zaangażowana i gotowa, aby wypełnić swoją rolę związaną z ochroną naszej planety dla przyszłych pokoleń. Rozumiemy, że zarządzanie kwestiami związanymi ze środowiskiem naturalnym stanowi integralną część naszych starań, aby przyszłość zawodowa była odpowiednia dla każdego. Skupiamy nasze działania na dwóch sektorach:

  1. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, poprzez naszą fundamentalną działalność: zmiany klimatyczne stanowią bezsprzecznie jedno z najważniejszych wyzwań naszych czasów. Jeśli chcemy złagodzić najgorsze konsekwencje dla ludzi i planety, przejście na bardziej ekologiczny i cyrkularny sposób życia, pracy i prowadzenia działalności jest zatem niezbędną i coraz bardziej naglącą koniecznością. W Grupie Adecco jesteśmy przekonani, że trwałe rynki pracy i oferowane przez nie umiejętności staną się decydującymi elementami umożliwiającymi dokonanie tej transformacji. Potrzebujemy wykwalifikowanych osób, które będą tworzyć innowacyjne i odpowiedzialne rozwiązania oraz odpowiednie, zorientowane na przyszłość podejścia do podnoszenia kwalifikacji, niezależnie od tego, czy chodzi o stopniowe wycofywanie paliw kopalnych, wprowadzanie przyjaznych dla klimatu praktyk biznesowych, przyspieszenie cyfryzacji i automatyzacji czy nowe modele pracy. Musimy zadbać o to, by nasze gospodarki i społeczeństwa dysponowały umiejętnościami wymaganymi do przeprowadzenia zielonej transformacji, a jednocześnie zagwarantować, że osoby, których środki do życia są obecnie zależne od niezrównoważonych praktyk biznesowych i których miejsca pracy znajdują się w sektorach przechodzących zasadnicze zmiany, nie pozostaną w tyle. Jako czołowa globalna firma działająca w zakresie doradztwa i rozwiązań w zarządzaniu wykwalifikowanymi pracownikami, wierzymy, że jesteśmy w stanie odegrać znaczną rolę w ułatwieniu przeprowadzania tego procesu.

    Dowiedz się więcej na temat sposobu, w jaki umiejętności mogą wspomóc przejście na bardziej zrównoważoną gospodarkę i poznaj niektóre z naszych działań w tej dziedzinie.


  2. Zarządzanie wpływem na środowisko — Cel Zero: jesteśmy świadomi wpływu, jaki nasza działalność może wywierać na środowisko oraz zdajemy sobie sprawę, jak wiele możemy zmienić, działając w odpowiedzialny sposób. W 2019 r. zobowiązaliśmy się do transformacji organizacji i przekształcenia się w neutralną firmę pod względem emisji dwutlenku węgla do 2030 r., a w 2020 r. potwierdziliśmy nasze zobowiązanie, ogłaszając nowy cel redukcji emisji dwutlenku węgla o 50% przed 2030 r., zarówno pod względem bezwzględnych wielkości emisji, jak i intensywności. Ambitny cel redukcji emisji został określony zgodnie z metodologią inicjatywy „Science-Based Targets Initiative” („Inicjatywa celów opartych na nauce”) i jest zgodny z poziomem dekarbonizacji, niezbędnym do utrzymania wzrostu temperatury na świecie na poziomie 1,5°C w porównaniu z poziomem sprzed epoki przemysłowej.
    Nasze działania odbywają się zgodnie ze wskazówkami naszych wytycznych środowiskowych. Skupiamy nasze wysiłki szczególnie na obszarach, w których widzimy największy potencjał redukcji: tworzenie zrównoważonych biur i przyjęcie odpowiedzialnego podejścia do podróży służbowych. Nieustannie dążymy do zwiększenia poziomu przejrzystości danych, jakości i zakresu naszych sprawozdań, dotyczących wyników w zakresie ochrony środowiska, również w obszarach jeszcze niezbadanych, takich jak dojazdy pracowników i współpracowników do pracy, a także emisje na poziomie up-stream i down-stream.

 

Nasze działania na rzecz środowiska

 

Grupa Adecco składa sprawozdania w zgodzie ze standardem sprawozdawczości w dziedzinie emisji gazów cieplarnianych. W przypadku braku danych, modelujemy i ekstrapolujemy tę kwestię, aby uwzględnić 100% działań naszej organizacji.

Zapoznaj się z najnowszymi dokumentami złożonymi w CPD — wiodącym globalnym systemie przekazywania informacji dotyczących klimatu, kierowanym przez inwestorów i nabywców, aby uzyskać kompleksowy przegląd naszego podejścia do zarządzania ryzykiem związanym ze zmianami klimatycznymi i możliwościami, ładu korporacyjnego i szczegółowych danych środowiskowych.

 

Poczucie przynależności do organizacji

 

Jako globalna organizacja dążymy do wywierania pozytywnego wpływu na społeczeństwo, znacząco wykraczającego poza granice naszej codziennej działalności. W ramach działalności korporacyjnej, pracy naszych globalnych i krajowych fundacji, sztandarowych programów i inicjatyw lokalnych staramy się zapewnić, aby kwestie społeczne i tworzenie wartości były konsekwentnie odzwierciedlane w naszym procesie decyzyjnym, działaniach, partnerstwie i kulturze. Współpracując z interesariuszami na całym świecie, zaangażowanymi w tworzenie wartości społecznej, staramy się wyszukiwać nowe, innowacyjne sposoby radzenia sobie z wyzwaniami mającymi wpływ na rzeczywistość zawodową. Dążymy do poprawy jej integracji i możliwości zatrudnienia dla grup zagrożonych wykluczeniem oraz pomagamy zapewnić elastyczność pracownikom.

 

Fundacja Grupy Adecco

 

Fundacja Grupy Adecco jest globalną fundacją Grupy. Nie funkcjonuje jako instytucja przyznająca dotacje, ale jako laboratorium innowacji społecznych. Obejmuje identyfikację dużych, trudnych problemów rzeczywistości zawodowej i wykorzystuje unikalną metodologię laboratorium do tworzenia konkretnych rozwiązań. Fundacja dokonuje tego we współpracy z ekspertami i innymi organizacjami, przy wykorzystaniu badań, myślenia projektowego i współtworzenia rozwiązań. Powstałe metodologie, usługi lub sposoby prowadzenia działalności są następnie upubliczniane i skalowane poprzez podmioty partnerskie. Dowiedz się więcej.

 

Prowadzimy również fundacje krajowe w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Niemczech  i Stanach Zjednoczonych.

 

CEO na jeden miesiąc

 

W ramach tego programu oferujemy młodym ludziom wyjątkową możliwość zwiększenia swoich szans na zatrudnienie i gotowości do podjęcia pracy poprzez wysoce efektywne możliwości szkolenia w miejscu pracy. Program wybiera jednego kandydata z puli aplikantów na poziomie krajowym, którego zadaniem będzie pełnienie funkcji CEO Grupy Adecco przez miesiąc w danym kraju, zyskując w ten sposób unikalny wgląd w biznes i wyzwania stojące przed kadrą zarządzającą. Każdego roku dziesięciu wyróżniających się uczestników krajowych jest wybieranych do udziału w globalnym obozie szkoleniowym, a jeden z nich zyskuje szansę, aby pełnić funkcję globalnego dyrektora generalnego przez jeden miesiąc u boku CEO Grupy Adecco na świecie. Program ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie wszystkich kandydatów, nie tylko osób, które dostaną się do finału. Wszyscy kandydaci mogą skorzystać z porad i informacji dostępnych w naszym Centrum Kariery. Dowiedz się więcej.

 

Win4Youth

 

Program Win4Youth jest sztandarową akcją Grupy Adecco w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia, która od ponad dekady promuje sport w celu wywierania pozytywnego wpływu na życie młodych ludzi na całym świecie. Program jest prosty: uczestnicy uprawiają dowolną dyscyplinę sportu, zapisują swoje kilometry lub czas spędzony na wykonywaniu aktywności, co przekłada się na dotację dla naszego globalnego partnera pozarządowego. Dowiedz się więcej.

 

Programy dla sportowców w Grupie Adecco

 

Celem programu jest zwiększenie szans na zatrudnienie sportowców, którzy przechodzą ze świata sportu wyczynowego na rynek pracy. Nasze programy to połączenie porad, szkoleń zawodowych, kształcenia partnerskiego i innych usług dostosowanych do potrzeb byłych sportowców, wspierające ich w przygotowaniach do tej ważnej zmiany.