Gebruiksvoorwaarden

Nieuwste update: 8 december 2020

BEZWAAR EN ACCEPTATIE

Deze gebruiksvoorwaarden (the “Terms of Use”) zijn van toepassing op (including access to) de website adeccogroup.com van Adecco Group AG, Bellerivestrasse 30, 8008 Zürich, Switzerland (hereinafter referred to as “Adecco”, “we” or “us”)en op alle content die via deze website beschikbaar wordt gesteld (the “Website”).
Door de Website te bezoeken (“you”) accepteer je de gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn op het moment van jouw bezoek en stem je ermee in zich aan deze gebruiksvoorwaarden te zullen houden. Deze gebruiksvoorwaarden worden af en toe aangepast. Op jouw bezoek aan de website zijn altijd de op dat moment geldende gebruiksvoorwaarden van toepassing. Kijk dus af en toe of je nog instemt met de gebruiksvoorwaarden. Als je er niet mee instemt, mag je de website niet gebruiken.
Op de content die we je via de website ter beschikking stellen (the “Content”) zijn mogelijk bijzondere voorwaarden van toepassing (“Special Conditions”) die je telkens aanvaardt wanneer je deze content opent. In geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie tussen deze gebruiksvoorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden, krijgen de bijzondere voorwaarden de voorkeur boven deze gebruiksvoorwaarden. Telkens wanneer je de website en de daarop aanwezige content opent, aanvaard je de gebruiksvoorwaarden en eventuele bijzondere voorwaarden.
De website is geen bron van advies of middel om een zakelijke relatie van welke aard dan ook tussen jou en ons tot stand te brengen, en heeft ook niet de bedoeling dat te zijn.
Toegang tot de website wordt verleend op tijdelijke basis. We behouden ons het recht voor om de content die we op de website aanbieden zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken of te wijzigen. Van tijd tot tijd kunnen we de toegang tot sommige delen van de website of de gehele website beperken.
We hebben geen enkele verplichting om de website beschikbaar te stellen en kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als de website om welke reden ook, op enig moment of gedurende enige periode, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar is.
Via de inhoudsopgave hieronder kun je desgewenst direct naar een specifiek gedeelte gaan.


INHOUDSOPGAVE:

 

GEBRUIK VAN DE WEBSITE

 

CONTENT

 

GEEN AANBOD OF POGING TOT VERKOOP

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

LINKS EN GELINKTE WEBSITES

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS

 

GEEN GARANTIES, BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 

WIJZIGINGEN

 

CONTACT OPNEMENGEBRUIK VAN DE WEBSITE

Je erkent en aanvaardt vrijwillig en uitdrukkelijk dat je gebruik van de Website gebeurt onder je eigen en exclusieve verantwoordelijkheid.
Jij bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die nodig zijn om je toegang te verschaffen tot de Website. Je bent er tevens verantwoordelijk voor dat alle personen die via jouw internetverbinding toegang krijgen tot de Website op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele van toepassing zijnde Bijzondere Voorwaarden (indien van toepassing), en dat zij deze naleven.
Als je een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet je deze informatie vertrouwelijk behandelen en mag je deze niet aan derden bekendmaken. We hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of elk wachtwoord, door jou gekozen of door ons toegekend, op elk moment onbruikbaar te maken als je naar onze mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.
Door de website te bezoeken stem je ermee in dat je geen handelingen zult verrichten die ons imago, onze belangen of onze rechten of die van een van onze gelieerde ondernemingen kunnen schaden (“Adecco Group Companies”), of die de website kunnen beschadigen, onbruikbaar maken of overbelasten, of die op enigerlei wijze het normale gebruik van de website door andere bezoekers kunnen belemmeren.
We passen redelijke veiligheidsmaatregelen toe die toereikend zijn om virussen op te sporen. Niettemin dien je zich ervan bewust te zijn dat de bestaande veiligheidsmaatregelen voor computersystemen op het internet niet geheel betrouwbaar zijn en dat we dus niet kunnen garanderen dat er geen virussen of andere elementen aanwezig zijn die wijzigingen kunnen aanbrengen in jouw computersystemen (hardware and software) of in de gegevens en bestanden die zich op jouw systemen bevinden.CONTENT

We zijn niet verplicht de juistheid van de content te controleren en staan niet in voor de bruikbaarheid, juistheid, volledigheid, relevantie of actualiteit van de content. We sluiten uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor fouten of omissies met betrekking tot de content en de website, behalve als die aansprakelijkheid voortvloeit uit bedrog of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken begaan door ons, of uit overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid.
De opname van content op de website houdt op geen enkele wijze de levering van personeelsdiensten of enige andere vorm van dienstverlening in. Adecco en de bedrijven van de Adecco Group sluiten uitdrukkelijk elke vorm van aansprakelijkheid uit voor beslissingen die je neemt op basis van de content.GEEN AANBOD OF POGING TOT VERKOOP

De informatie op de website vormt geen aanbod of uitnodiging tot het kopen of verkopen van, handelen in of enige andere transactie met betrekking tot Adecco-effecten. Beleggers mogen voor hun beleggingsbeslissingen niet op deze informatie afgaan.INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

© 2020, Adecco Group AG,Zwitserland, alle rechten voorbehouden.

Alle content op de website is ofwel ons eigendom of wordt door ons gebruikt onder een licentie. Alles wat u op de website ziet of leest, (such as images, photographs, illustrations, texts, video clips and other materials) is wereldwijd beschermd op grond van het auteursrecht, het modellenrecht, een handelsmerk of andere intellectuele eigendomswetten. Je moet altijd alle intellectuele eigendomsrechten van de website en de content respecteren, ongeacht of deze eigendom zijn van ons, een van de bedrijven van de Adecco Group of derden. Je mag de content niet verkrijgen of proberen te verkrijgen via andere middelen of procedures dan die welke je door de website ter beschikking zijn gesteld.
Deze gebruiksvoorwaarden of jouw gebruik van de website geven je geen geval intellectuele eigendomsrechten op de website of de content, anders dan de rechten die hier of in eventuele bijzondere voorwaarden zijn uitgelegd. Het is daarom uitdrukkelijk verboden delen van de website of de content te reproduceren, te wijzigen, te distribueren of openbaar te maken, beschikbaar te stellen, uit te vergroten, te hergebruiken, opnieuw te verzenden of op enige andere wijze te gebruiken, op welke wijze of met welke procedure dan ook, tenzij dit is toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden of eventuele relevante bijzondere voorwaarden, of tenzij dit is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, of tenzij de Adecco Group of de houder van de relevante rechten hiervoor expliciet toestemming heeft verleend.Op de website kunnen links worden weergegeven naar andere websites die worden beheerd door niet aan ons gelieerde derden. De opname van links naar dergelijke sites van derden impliceert geen goedkeuring van die sites door ons, en we aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor websites van derden die aan of van deze website zijn gelinkt. We hebben niet alle sites met links naar of van de website gecontroleerd en aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor websites van derden die aan of van de website zijn gelinkt. Klikken op een link naar een andere site buiten onze site of de site van een derde partij is op eigen risico.
Voor het plaatsen van een link naar de website vanaf een website van een derde partij is onze voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het verzamelen en gebruiken van uw persoonlijke gegevens wordt geregeld door ons privacybeleid, dat in deze gebruiksvoorwaarden is opgenomen en via deze link kan worden ingezien: www.adeccogroup.com/privacy-policy/. GEEN GARANTIES, BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Voor de toepasselijke wetgeving dit toestaat, wijzen we elke garantie of claim af dat de website en/of content nauwkeurig, volledig, foutloos of betrouwbaar is/zijn of dat het gebruik van de website en/of content geen inbreuk zal/zullen maken op de rechten van derden. Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, wijzen we elke garantie of claim af dat de website en/of content foutloos is/zijn of dat de servers waar deze op staat/staan vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. Het gebruik van de website en/of content is voor jouw eigen risico. Alles op de website word je aangeboden “IN DE HUIDIGE STAAT”EN “ZOALS BESCHIKBAAR” ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET. Voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor enig verlies, hetzij direct of indirect, incidenteel, als gevolg of anderszins, dat voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik van de website of de content. We wijzen bijvoorbeeld elke aansprakelijkheid af voor het verlies van gebruik van wat dan ook, onderbreking van de bedrijfsvoering, winstderving of het verlies van gegevens, ongeacht de vorm van de actie die ertoe heeft geleid.TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Deze gebruiksvoorwaarden en alle kwesties met betrekking tot deze website en zijn content vallen onder het Zwitsers recht en zijn onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van de gewone rechtbanken van de stad Zürich, kanton Zürich, Zwitserland.WIJZIGINGEN

Deze gebruiksvoorwaarden worden af en toe aangepast. Op jouw bezoek van de website en de content die daarop staat, zijn altijd de op dat moment geldende gebruiksvoorwaarden van toepassing. Neem de gebruiksvoorwaarden dus af en toe opnieuw door om kennis te nemen van de inhoud.CONTACT OPNEMEN

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze website zijn welkom en dienen te worden gericht aan Adecco Group AG, Bellerivestrasse 30, 8008 Zürich, Zwitserland. Je kunt hiervoor ook ons contactformulier gebruiken. contact form.