Duurzaam succes als organisatie staat of valt met verantwoord gedrag. Wat we doen is alleen goed voor ons als het ook goed is voor onze belanghebbenden, de economie en de maatschappij in het algemeen. Bij de Adecco Group streven we daarom naar het handhaven van de hoogste normen voor verantwoordelijk zakendoen en werken we aan een cultuur waarin overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (ESG) consequent in onze gehele waardeketen worden geïntegreerd.

Onze filosofie om te doen wat juist is, is gebaseerd op ons doel als bedrijf, onze gedragscode, onze kernwaarden en onze toewijding aan de tien belangrijke principes van het UN Global Compact.

 

ESG in ondernemingsrisicobeheer

Om ervoor te zorgen dat wij over de juiste mechanismen beschikken om ESG-gerelateerde risico's die van invloed zijn op ons bedrijf en onze belanghebbenden consequent en voortdurend te onderkennen en te beperken en om deze risico's waar mogelijk om te zetten in kansen, hebben wij ESG als een aparte risicocategorie geïntegreerd in het kader voor risicobeheer van de Groep.

Het proces wordt op regelmatige basis uitgevoerd, aangestuurd door het Groepsmanagement en overzien en goedgekeurd door de Raad van Bestuur. De managementteams van de landen en de business line zijn erbij betrokken, evenals het Groepsmanagement en de Corporate-functies, om te zorgen voor consistentie en een uitgebreide dekking door gebruik te maken van de deskundigheid van de mensen in de organisatie die dicht bij de risico's staan. Dit wordt geconsolideerd door een onbevooroordeelde en eerlijke kijk op risico's die een aanzienlijke impact kunnen hebben op hun activiteiten en hun vermogen om doelstellingen te bereiken. Waar nodig worden actieplannen ontwikkeld, en de vooruitgang wordt beoordeeld tijdens regelmatige vergaderingen.

 

Respect voor mensen- en arbeidsrechten

Elke dag bieden wij werk aan honderdduizenden mensen en hebben wij direct en indirect invloed op het leven van nog veel meer mensen. Het waarborgen van respect voor mensen- en vooral arbeidsrechten binnen onze invloedssfeer, in onze waardeketen en overal waar we zaken doen, is daarom een fundamenteel onderdeel van onze manier van werken en moet dat ook zijn. Het is een belangrijke bijdrage die wij kunnen leveren aan de verwezenlijking van de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN.

In ons werk omarmen wij enkele van de meest gezaghebbende internationale normen op dit gebied, zoals het Internationaal Statuut van de Mensenrechten en de fundamentele arbeidsconventies van de Internationale Arbeidsorganisatie. Wij zetten ons ook in voor internationale algemene en sectorspecifieke normen, zoals het VN Global Compact en de VN Guiding Principles on Business and Human Rights, en de Gedragscode van de Wereldarbeidsconfederatie en IAO-verdrag 181 inzake particuliere uitzendbureaus. Verschillende wereldwijde en lokale beleidslijnen, richtlijnen en programma's vertalen deze normen naar onze dagelijkse activiteiten.

Hier vind je onze richtlijnen voor mensenrechten en arbeidsrechten, ander beleid en standpuntverklaringen.

Als talent adviserend en oplossend bedrijf richten wij ons in het bijzonder op het recht op werk, rechtvaardige en gunstige arbeidsvoorwaarden en bijbehorende rechten, gelijkheid en non-discriminatie, fysieke en mentale gezondheid, en het recht op privacy. Wij tolereren geen enkele vorm van verboden kinderarbeid, dwangarbeid, schuldarbeid, moderne slavernij en mensenhandel, in al onze activiteiten, zakelijke transacties en relaties. Een belangrijk element van ons engagement als rekruteerder is ook dat wij ons houden aan het principe om nooit rekruteringskosten en -vergoedingen aan te rekenen aan werkzoekenden.

We zijn gepassioneerde voorstanders van arbeidsmarktsamenwerking tussen alle stakeholders en een sterke spreekbuis die oproept tot volledige sociale bescherming voor alle arbeidskrachten. Bovendien respecteren we het recht op vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen. Sociale dialoog is niet alleen een arbeidsrecht op zich, maar ook een effectieve manier om mensen- en arbeidsrechten te garanderen. Daarom blijven we ons met hart en ziel inzetten voor een sociale dialoog: in vele landen nemen we deel aan sectorale sociale dialogen voor uitzendkrachten en we zijn een partner in de Europese sectorale sociale dialoog voor uitzendwerk. Een van de manieren waarop we met onze collega's in gesprek gaan, is via de Adecco Group European Works Council (AEWC), die een betekenisvolle sociale dialoog tussen het management van de Adecco Group en Europese werknemers via verkozen werknemervertegenwoordigers mogelijk maakt.

We streven ernaar onze voorbeelden uit de praktijk steeds te versterken en continu met onze stakeholders over relevante onderwerpen in gesprek te blijven. Zo willen we steeds de voortang garanderen.

 

Welzijn van werknemers (inclusief gezondheid en veiligheid)

Ons succes begint en eindigt met onze mensen. We zetten ons volledig in voor hun gezondheid, veiligheid en welzijn en zullen geen concessies doen aan onze normen. Als organisatie waar mensen centraal staan, was en is 'People First' de hoogste prioriteit bij de Adecco Group. Dit is nog nooit zo belangrijk geweest als in onzekere en moeilijke tijden als deze. Ons doel is om ongevallen, letsel en ziekten te voorkomen en het welzijn op het werk voor iedereen in ons bedrijf te bevorderen.

Onze sector is uniek, omdat we geen directe controle hebben over de werkomgeving waarin we onze medewerkers plaatsen. Dit wordt erkend door de toepasselijke wetgeving, die de primaire verantwoordelijkheid voor een gezonde en veilige werkomgeving vaak bij het bedrijf van de klant legt. Voor ons is het echter van het grootste belang ervoor te zorgen dat zij goed zijn opgeleid en toegerust voor de rol die hun wacht. Waar nodig voeren wij ook een gezondheids- en veiligheidsonderzoek uit op de werkplek van de klant, kunnen wij periodieke gezondheidscontroles uitvoeren en werken wij samen met onze partners om te controleren of zij uitstekende veiligheidsnormen naleven en voldoende toezicht houden op hun medewerkers.

Wij streven ernaar al onze collega's werkplekken en een werkomgeving te bieden die hen in staat stellen gezond en veerkrachtig te zijn, die hen helpen zich te ontplooien - als werknemer en als individu - en hun volledige potentieel te bereiken.

Wij blijven ons inzetten om elke noodzakelijke stap en voorzorgsmaatregel te nemen om ervoor te zorgen dat onze mensen gezond, veilig en aan het werk zijn. Ons doel is altijd geweest om de toekomst voor iedereen te laten werken, en dat willen we veilig doen.

 

Engagement voor het overheidsbeleid

Wij hebben een impact op het leven van miljoenen mensen per jaar. Anderzijds hebben wij als mondiaal bedrijf zelf ook te maken met een reeks lokale, nationale en mondiale regels en voorschriften. Als 's werelds grootste leverancier van talentoplossingen en -advies en de grootste particuliere werkgever in verschillende van onze belangrijkste markten, zoals Frankrijk en Italië, zijn wij een belangrijke stakeholder en partner van beleidsmakers en beleidsmakers, regeringen, ministeries van Arbeid, internationale instellingen en overheidsorganisaties, zoals arbeidsbureaus.

Wij zetten ons in om met onze expertise en gedetailleerde inzichten op het gebied van de arbeidsmarkt een bijdrage te leveren aan beleidsdiscussies en publieke meningsvorming over de wereld van werk en de effectieve uitvoering van belangrijke regelgeving en kaders. Onze pleitbezorging is gericht op het creëren van open, dynamische en efficiënte arbeidsmarkten die leiden tot optimale resultaten voor alle belanghebbenden. Inzicht in de uitdagingen en behoeften van regeringen en sociale partners betekent dat we voortdurend in dialoog moeten zijn. Hoe we dat doen? Onze principes voor Public Affairs vindt u hier.

De Adecco Group speelt een leidende rol in onze branche en in het bedrijfsleven in het algemeen. We doen dit via onze nauwe betrokkenheid bij de World Employment Confederation (WEC) en de daarbij aangesloten federaties op nationaal niveau. Wij zijn partner van de Internationale Organisatie van Werkgevers (IOE) en lid van BusinessEurope, en van vele van de daarbij aangesloten nationale federaties. Wij dragen bij aan verscheidene specifieke bedrijfsgemeenschappen, zoals Business at OECD en het G20/B20-proces. Deze relaties ondersteunen onze contacten met regionale en nationale beleidsmakers en regionale en mondiale organen, waaronder instellingen van de Europese Unie, de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), de G20 en de G7.

 

Verantwoord omgaan met het milieu

Bij de Adecco Group willen we ons steentje bijdragen aan het behoud van onze planeet voor toekomstige generaties. We beschouwen zorg voor het milieu als een integraal onderdeel van ons doel om de toekomst voor iedereen te laten werken. We richten onze inspanningen op twee pijlers:

Ondersteuning van de overgang naar een koolstofarme economie via onze kernactiviteiten: Klimaatverandering behoort onbetwistbaar tot de bepalende uitdagingen van onze tijd. Een overgang naar groenere, meer circulaire manieren van leven, werken en zakendoen is daarom een vitale - en steeds urgentere - noodzaak als we de ergste gevolgen voor mens en planeet nog willen beperken. Bij de Adecco Group zijn we ervan overtuigd dat robuuste arbeidsmarkten en de vaardigheden die deze bieden, doorslaggevende componenten zullen zijn om deze transformatie mogelijk te maken. Of het nu gaat om het uitfaseren van fossiele brandstoffen, het leveren van klimaatvriendelijke bedrijfspraktijken, het versnellen van digitalisering en automatisering, of nieuwe werkmodellen - we hebben vaardige mensen nodig om innovatieve en verantwoorde oplossingen te ontwerpen en overeenkomstige, op de toekomst gerichte scholingsbenaderingen voor de grotere beroepsbevolking. We moeten ervoor zorgen dat onze economieën en samenlevingen over de vaardigheden beschikken die nodig zijn om de groene overgang tot stand te brengen, en er tegelijkertijd voor zorgen dat degenen die momenteel voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van niet-duurzame bedrijfspraktijken en die werkzaam zijn in sectoren die fundamentele veranderingen ondergaan, niet achterblijven. Als 's werelds toonaangevende onderneming op het gebied van talentadvies en -oplossingen zijn wij ervan overtuigd dat wij een sleutelrol kunnen spelen bij het faciliteren hiervan. 

Onze eigen milieuvoetafdruk beheren - Target Zero: We zijn ons bewust van de milieu-impact die onze activiteiten kunnen hebben en van het verschil dat we kunnen maken door verantwoord te handelen. In 2019 hebben we toegezegd om als organisatie koolstofneutraal te worden tegen 2030, en in 2020 hebben we dit onderbouwd door een nieuwe koolstofemissiereductiedoelstelling aan te kondigen van 50% tegen 2030 (met 2018 als basisjaar), zowel in termen van absolute emissies als intensiteit (per omzet en FTE, voor Scopes 1 en 2). Deze ambitieuze reductiedoelstelling is vastgesteld volgens de methodologie van het Science-Based Targets Initiative, in overeenstemming met het niveau van decarbonisatie dat nodig is om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot 1,5° C ten opzichte van het pre-industriële niveau.

Onze inspanningen worden geleid door onze milieurichtlijn. Wij richten onze inspanningen vooral op die gebieden waar wij het grootste reductiepotentieel zien: het aanbieden van duurzame kantoren en een verantwoorde benadering van zakenreizen. Wij streven er voortdurend naar de transparantie, kwaliteit en dekking van onze milieurapportage te vergroten, ook op nog niet verkende gebieden zoals het woon-werkverkeer van werknemers en medewerkers en de uitstoot in de toeleverings- en afzetketen.

 

Onze milieuprestaties

De Adecco Group rapporteert in overeenstemming met het Greenhouse Gas Protocol. Waar geen gegevens beschikbaar zijn, modelleren en extrapoleren we deze naar 100% van onze activiteiten.

Voor een uitgebreid overzicht van onze aanpak van risico- en kansenbeheer, governance en gedetailleerde milieugegevens over klimaatverandering, kunt u onze meest recente inzending aan de CDP lezen, het toonaangevende wereldwijde systeem voor openbaarmaking van informatie over het klimaat dat wordt aangestuurd door beleggers en kopers.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

Als wereldwijde organisatie streven wij ernaar een positieve impact te hebben op de samenleving, ver buiten de grenzen van ons dagelijks werk - via onze bedrijfsactiviteiten, het werk van onze wereldwijde en nationale stichtingen, vlaggenschipprogramma's en lokale initiatieven proberen wij ervoor te zorgen dat sociale overwegingen en waardecreatie consequent worden weerspiegeld in onze besluitvorming, activiteiten, partnerschappen en cultuur. In samenwerking met belanghebbenden overal ter wereld die sociale waarde willen toevoegen, zoeken we naar nieuwe, innovatieve manieren om de uitdagingen op het gebied van werk aan te pakken. We streven ernaar de integratie op de arbeidsmarkt en de inzetbaarheid van groepen die het risico lopen te worden uitgesloten te verbeteren en de veerkracht van werknemers te vergroten.

 

De Adecco Group Foundation


De Adecco Group Foundation is de wereldwijde stichting van de groep. De Foundation werkt niet als een subsidieverstrekker, maar als een sociaal innovatielab. Dit houdt in dat grote, lastige problemen in de wereld van werk worden geïdentificeerd en dat de unieke methodologie van het lab wordt gebruikt om tastbare oplossingen te creëren. Dit gebeurt in samenwerking met deskundigen en andere organisaties, waarbij gebruik wordt gemaakt van een combinatie van onderzoek, design thinking en co-creatie. De resulterende methodologieën, diensten of manieren van zakendoen worden vervolgens publiekelijk gedeeld en opgeschaald via partnerschappen. Lees meer.

 

We hebben ook nationale stichtingen in Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland en de VS.


CEO for One Month

 

Met dit programma bieden we jongeren de unieke kans om hun inzetbaarheid en werkbereidheid te vergroten door middel van zeer effectieve werkgebaseerde leermogelijkheden. Op nationaal niveau selecteert het programma één succesvolle kandidaat uit de kandidatenpool om een maand lang de CEO van de Adecco Group op nationaal niveau te volgen en zo een uniek inzicht te krijgen in het bedrijf en de uitdagingen waarmee topmanagers te maken krijgen. Elk jaar worden vervolgens tien uitmuntende nationale deelnemers geselecteerd voor een wereldwijd bootcamp en wordt er één gekozen om een maand lang als Global CEO for One Month naast de CEO van de Adecco Group, Alain Dehaze, te werken. Het programma is bedoeld om de inzetbaarheid te vergroten van iedereen die zich aanmeldt, niet alleen van degenen die de eindrondes halen. Alle kandidaten krijgen advies en informatie via ons Career Centre. Voor meer informatie.

 

Win4Youth


Win4Youth is het paradepaardje van de Adecco Group op het gebied van gezondheid en welzijn. Al meer dan tien jaar promoten wij sport om een positieve invloed te hebben op het leven van jongeren over de hele wereld. Het programma is eenvoudig: deelnemers doen aan elke sport, registreren hun kilometers of de tijd die ze aan deze activiteit besteden en dit wordt omgezet in een donatie aan onze wereldwijde ngo-partner Plan International. Meer informatie.


Adecco Group Atletenprogramma's

 

Het doel van de Athlete-programma's is om de inzetbaarheid van sporters te vergroten wanneer ze de overstap maken van de wereld van wedstrijdsport naar de bredere arbeidsmarkt. De programma's maken gebruik van een combinatie van advies, loopbaantraining, peer learning en andere diensten op maat om sporters voor te bereiden op deze belangrijke reis.