Onze reputatie is een van onze meest waardevolle activa, en we zijn vastbesloten om dat zo te houden.

Onze organisatie is gebouwd op een onwrikbare inzet om ons verantwoordelijk en ethisch te gedragen, in overeenstemming met de wet en het interne beleid. We streven er altijd naar om niet alleen de letter, maar ook de geest van alle toepasselijke regels te volgen. Alle collega's binnen de Adecco Group, van de Raad van Bestuur tot het Executive Committee, lijnmanagers en collega's, wordt gevraagd deze verantwoordelijkheid te respecteren en ernaar te handelen. Onze aanpak wordt gestuurd door ons wereldwijde Integrity and Compliance Programme, waarin ons ambitieniveau en overkoepelende kader is vastgelegd.


Als toonaangevend bedrijf op het gebied van talentadvies en -oplossingen zijn wij ervan overtuigd dat wij winnen door de kwaliteit van onze dienstverlening. Wij hebben een zero-tolerance beleid ten opzichte van omkoping en corruptie in al zijn vormen. Wij bieden, geven of tolereren geen illegale betalingen of andere voordelen om iemand te beïnvloeden om ons een ongepast commercieel voordeel te geven, ongeacht de locatie of cultuur. Wij staan ook niet toe dat anderen een dergelijke ongepaste invloed op ons uitoefenen. Wij streven ernaar om zelfs de schijn van ongepaste beïnvloeding te vermijden. Ons wereldwijde programma ter voorkoming van omkoping en corruptie stelt onze normen en procedures vast, inclusief training, om naleving binnen de gehele Groep te waarborgen.


Wij verwachten van onze zakenpartners dezelfde toewijding aan wettig en ethisch gedrag. Wij selecteren derden zorgvuldig en houden hen aan dezelfde hoge ethische, sociale en milieunormen die wij voor onszelf hanteren. Dit helpt ervoor te zorgen dat wij geen deel uitmaken van of partij zijn bij activiteiten, waar die ook plaatsvinden, die ons en onze belanghebbenden aan onnodige risico's kunnen blootstellen.


Aanmoedigen om je stem te laten horen en hulp te zoeken

We hebben een open cultuur van wederzijds respect en vertrouwen opgebouwd waarin collega's hulp en advies kunnen inroepen en hun stem kunnen laten horen.
De Adecco Compliance & Ethics [ACE] Reporting Tools zijn ontwikkeld om je te helpen bij het melden van daadwerkelijke of potentiële schendingen van de wet, de gedragscode, het beleid of de procedures van de Adecco Group.
Raadpleeg het gedeelte Kwesties en problemen melden in onze Gedragscode of ga naar de ACE Conduct-website.
Als je contact wilt opnemen met de ACE Hotline, bel je het toegangsnummer van je land, dat je hier kunt vinden. Als je vanuit de VS en Canada belt, belt u 800-279-6315. 
Je kunt ook een schriftelijke verklaring indienen via de ACE Meldlijn, klik hier voor toegang tot deze dienst. 
Oproepen en schriftelijke correspondentie die via de bovengenoemde ACE Meldingslijn worden gedaan, worden 24 uur per dag en zeven dagen per week ontvangen door een externe serviceprovider waarmee de Adecco Group een contract heeft afgesloten om dergelijke berichten namens de Adecco Group te ontvangen. Wanneer de externe serviceprovider een telefoongesprek of schriftelijke correspondentie ontvangt die is gericht aan een of meer directeuren van de Adecco Group, stuurt de externe serviceprovider de berichten door naar het Group Compliance Reporting Office van de Adecco Group, dat rapporteert aan de Auditcommissie van de Raad van Bestuur. Het Group Compliance Reporting Office beoordeelt vervolgens de gespreksverslagen en schriftelijke correspondentie om de levering van dergelijke correspondentie aan de raad van bestuur van de Adecco Group te vergemakkelijken en kan eventueel acties aanbevelen die naar aanleiding van de correspondentie of gespreksverslagen moeten worden ondernomen. 

Gespreksverslagen of correspondentie worden doorgestuurd naar de beoogde directie of het beoogde lid van de raad van bestuur, tenzij deze van triviale aard zijn of anderszins geen betrekking hebben op de boekhouding, interne controles, auditingkwesties, corporate governance of belangrijke kwesties op het gebied van veiligheid, gezondheid, milieu, juridische zaken of ethiek binnen de Adecco Group.